HomeNederland en DuitschlandPagina 23

JPEG (Deze pagina), 487.35 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

21 '
menten die meer in het bijzonder op ons land
betrekking hebben.
De bekende Amsterdamsche jurist Prof. ]'. A. _-
vAN PIAMEL heeft in de Amsterdammer G1,
eenige leerzame uittreksels uit Duitsche studie-
werken gegeven onder het motto: ,,O Nederland [ T
let op Uw Saeck", daarbij het voor ons gevaar- j
L lijke karakter dezer geschriften duidelijk onder-
, lijnende. W`ij drukken deze aanhalingen hier i v
Q nogmaals af en hebben er een nog grooter aantal gg
ë aan toegevoegd. Zij zijn naar alphabetische
s volgorde der auteursnamen gerangschikt en
Q vormen zoo een even leerzame als ergerlijke J
3 ,,Zitatenschatz. " j «
i BERNHARDI. Y
` (Uit:,,Deutschland und der näch­
‘ ste Krieg: l913") =
ij ,,Zoolang de Hollanders in voortdurenden M
1 strijd met de zee hunne krachten staalden en §‘
lj voor geloofsvrijheid en zelfstandigheid vochten, 5·‘=·
Il waren zij eene beteekenisvolle natie; nu leven gj
ft zij slechts voor profijt en genot, zonder doel en ¤
in zonder strijd. Zij zullen eerst weer beteekenis v .
ik krijgen, als zij partij trekken in den strijd der ­·
is kultuurnatie’s. En met dat al is Duitschland p ‘
in van zijn natuurlijkste hulpbronnen, zelfs van "
'f_ den Rijnmond beroofd. Onze politieke 1nvloed Z, ,
er kan slechts toenemen, wanneer wij met open- “ ;
u_ hartigheid onze kleine naburen er op wijzen dat j Q
aansluiting bij Duitschland in hun belang is ;ï;f
J