HomeNederland en DuitschlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 554.22 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

_______ . __d_____*_“__~,_,___~ï.;j___,,__,,,_ M ,_;_ r . .,r.-.~.....n.n..a..-...-·
, 16
i ( Lang niet alle Duitschers deelen deze moreele
§ ongevoeligheid en ik weet er velen die geen
verontschuldiging Weten aan te voeren voor
de begane fout en die zich noch beroepen op
de geestelijke gesteldheid van het volk, noch op
l‘ de oude plannen van Napoleon III. Men zou
zelfs zeggen dat de Frankfurter Zeitung het be-
treurt zich niet openlijk aan deze zijde te kunnen
t scharen. En men heeft ten slotte altijd ongelijk
indien men in dezen tijd niet dien grootsten
dienst aan de menschheid bewijst: eerlijk en
openhartig en zonder bijgedachten zich uit te
spreken en te breken met de uitvluchten en
bedenkelijke handigheidjes zoo zeer eigen aan
i de leiders van de politiek onzer Oosterburen,
y en Waarvan wij nog zoo kort geleden de onaan=·
E cgename gevolgen hebben ondervonden. Gelooft
i men dan werkelijk in Duitschland dat men sym-
5 pathie en aanzien wint wanneer men, bijvoor-
ë beeld, de Engelschen zonder een enkele reden
en met de ongunstigste middelen ervan be-
l schuldigt de bedoeling te koesteren ons aan
g. te vallen, zooals dat nog kort geleden - wie
? is het vergeten? -­­ gebeurd is. Zulke ma-
noeuvres verkleinen een natie. En bovendien
zijn ze nog zonder eenig nut, want, zonder
rekening te houden met hun politieke over-
tuiging, zijn de Hollanders praktisch en zakelijk
’ en ernstig genoeg om in te zien·dat waar Duit-
land niet de macht bleek te bezitten zijn eigen
koloniën te beschermen, het nog minder in
staat zou zijn ons te steunen ter bescherming
der onze. Dit inzicht alleen is meer waard dan
E
l
l
ltïi- rn. ...,_ t t , `