HomeNederland en DuitschlandPagina 17

JPEG (Deze pagina), 481.56 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

-·­~ ·~­~‘ ·-·· ‘"‘"·"""""*‘ ^""“"“"" · ·» ` · ~~· - ~­ v­«­ · ,, # · - ~‘·~ > ~`·= " §
2
_ Ik bewonder zonder voorbehoud de open-
hartigheid en de durf van het groote Frank--
fortsche dagblad waar het de compromittee­ è `
rende schrijvers in den steek laat: i ,
,,Tegenover dergelijke onverantwoordelijke
schriïturen is het minste woord ter verdëdïgiug `
overbodig? ä
I Het is moeilijk voor de Frankfurter Zeitung Q?
om een juiste houding te kiezen omdat het in ;_»
de eigen zaak moet oordeelen. Ik stel er echter '
prijs op hier te verklaren dat mijn geweten, {
niets dan mijn geweten, mijn menschelijk ge-
e weten, zonder een oogenblik te denken aan de F `
speciale belangen van mijn land, noch aan mijn {
I vriendschappelijke relaties die naar de Frank- « X
furter meent uitsluitend in Fransche kringen ` .
te zoeken zouden zijn, dat mijn geweten in i
opstand komt tegen dergelijke opvattingen ·* #
als die van den Duitschen schrijver: ik v o el iê
mij geschokt in mijn beste over- j_
tuigingen door het verkrach­
ten van de rechten die uit plech-
tige verdragen voortvloeien. 5.
En ik geloof dat niets zoo zeer het prestige · -
` van Duitschland heeft geschaad dan de beruchte .=
, verklaring van den Rijkskanselier waarin hij, · v`
M koelbloedig, mededeelde dat de neutraliteit 5 j
jj van een klein land geschonden was, neutraliteit j' In
¤ door Duitschland zelve gegarandeerd. =/`· ‘
;;§
iii izïz,