HomeNederland en DuitschlandPagina 15

JPEG (Deze pagina), 541.65 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

"‘ -v" j"*·<i2·¤"' ' ""("w" 'N Y ` " "/V Y f‘v"`f""vv

ïêg 13
jl ,,Eriwas toen dezen Gezant een schikking ten
-4 ,,nadeele van België voorgesteld, waarop hij ge-
* ,,weigerd had in te gaan. Daarbij zou eveneens ,
t ,,gezegd zijn dat België niet rijk genoeg was, i
A ,,om zulke uitgestrekte bezittingen productief ~
; ,,te maken, en gedwongen zijn daarvan af- Q,
; ,,stand te doen. De heer VON ]AGOw had verder ge- ·`
` ,,zegd dat de onafhankelijkheid waarin de Kleine ,4
. ,,Staten tot nog toe hadden geleefd, waren zij op
j ,,den duur niet in staat te behouden, zij waren ,
f Nbestemd te verdwijnen of zich te voegen onder
1 ,,de invloedsfeer der Groote Mogendheden. Men
g ,,ziet, tot welk een onbevredigenden vorm de Di-
"plomatie zich voor den oorlog had ontwikkeld,
W ,,zoodat een Fransche Gezant de zoo terloops
f ,,gedane opmerking, die toch alleen een persoon- I,
‘ ,,lijke meening voor de verre toekomst gaf, I
i, ,,direct als een vijandelijke bedoeling weergaf. Q
I ,,Overigens worden België en Holland er aan her- ä
I Hinnerd dat Napoleon III de Europeesche Kleine `
· ,,Staten onder de Groote Mogendheden wenschte
E ,,te verdeelen en daar ook geen geheim van maak- _,
». ,,te. Zijn bedoelingen met Zwitserland, Luxem- J;
r ,,burg en België waren overbekend. T
,,Wij zijn van Hollandsche zijde gewezen op
,,deze twijfelachtige ,,Keur van Documenten" .
i ,,met de rnededeeling dat zij in Holland opzien
I Hverwekken en met haar tendenzieuse samen- '
, ,,stelling van Authenthieke uitlatingen het ,
; ,,Duitsche aanzien hebben geschaad. jammer .
. ,,genoeg is in Holland veelvuldig een stemming j
,,waar te nemen die met zulke uitingen meegaat. .
,,«Vij weten echter ook dat in de Hollandsche pers L .,
E
l ’ ..