HomeNederland en DuitschlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 554.39 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

__ ` L L_r___,c__M,_iQï;.____,_. _ A .. r__,__.._._.._.,. er F
, 12 gl
j ,,geknipt, waarin getracht is, het onderscheid 1
‘ ,,tusschen de Hollandsche en de Duitsche op-
,,vatting van het Belgische vraagstuk op te hel-
` ,,deren. Voor groote Mogendheden is een neutra-
nliteitsverdrag ten slotte iets van ondergeschikt 1
T ,,belang en geen hoofdzaak. Kleine Volken echter i
i ,,die hun bestaan aan zulke verdragen danken, l
,,geraken in hun gedachte hoe langer hoe meer
§ ,,in de richting, deze politieke regelingen als iets ï
Q Hbovenaardsch te beschouwen of als door natuur- .
,,wetten voorgeschreven, daar zij zich niet meer ‘
· ,,ku.nnen voorstellen, dat dat alles slechts ont-
= ,,stond tengevolge van machtsverhoudingen. Zij
; ,,worden door de schending van zulk een verdrag-
1 ,,recht als door iets tegennatuurlijks getroffen. .
, ,Uit deze psychologische stelling trekt deze recht- .
,,schapen Anonymus de conclusie: O zoo, dus «
§ ,,de Frankfurter Zeitung verklaart verdragen ‘
j ,,dus tot ,,Vodjes papier." Een groot deel der
1 ,,brochure houdt zich voorts bezig met België en
1 ,,Duitschlands vermeende bedoelingen ermede. »
,,1-Iierop in te gaan wordt ons niet alleen door de
i Htegenwoordige verhoudingen verhinderd, maar `
,,0ok doordien men toch niet verplicht is over B
,,zwaarwichtige vraagstukken te gaan discussi- ,
,,eeren, zonder te weten met wien men te maken `
,,heeft. Bijzonder gewicht hecht de samensteller
) 1 ,,aan een bericht van den Belgischen gezant te
' ,,Berlijn van 2 April 1914. De Fransche gezant
4 ,,zou tengevolge van dat bericht een gesprek i
, ,,hebben medegedeeld dat hij met den heer VON
,,IAGOW had betreffende de plannen van beide
g ,,landen tot aanleg van spoorwegen in Afrika.
i
i i