HomeNederland en DuitschlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 541.29 KB

TIFF (Deze pagina), 3.34 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

. ll
,,Men vergeeft ons ook niet wat mijnheer
,,Lasson goed geoordeeld heeft over Holland
" ,,te zeggen. Prof. A1>oLF LAssoN te Berlijn
,,heeft, in het begin van den oorlog een p
,,brief geschreven aan een Hollander. Die brief ;
l ,,is gepubliceerd in een Hollandsche krant, en be-
,,vatte een heele reeks van grovebeleedigingen. Er
,,werd in gesproken van een bestaan in kamer- ;
,,japon en pantoffels van het Hollandsche volk, e
,,van het ellendige kleinburgerlijke karakter, van X
,,de geringe achting en sympathie welke men in
,,Ho1land voor Duitschland heeft. Er is echter ‘
,,in Duitsche bladen direct op gewezen dat
,,Proffessor LAssoN, die ver in de tachtig is, in
,,Duitschland zelf nog alleen geacht wordt
,,als een der laatstlevende vertegenwoordigers
, ,,van de orthodoxe leer van Hegel, dat _
,,echter in Duitschland zelf niemand meer aan-
,,dacht aan zijn woorden sehenkt. ‘
,,Een artikel van gelijke strekking schijnt de
, ,,schrijver RICHARD ZoozMAN geschreven te
,,hebben, waarin een en ander ov erden ijzeren Q
,,vuist van St. Michael voorkomt, en waarin *ï
,,Holland, op beschermenden toon tot de orde ge- E.
,,roepen, beloofd‘wordt, dat Duitschland, evenals `
,,aan het overige Europa, ook Holland met zijn ­
,,Kultuur gelukkig maken zal. Tegenover zulk ¤
nonverantwoordelijk geschrijf is ieder verweer
, ,0verbodig. Ten slotte ontbreekt onder de getuige- ‘
,,nissen van dit pamflet over de slechte bedoelin-
,,gen van Duitschland ook de Frankfurter Zei- *
.,tnng niet. Uit twee in Mei 1915 verschenen arti- j`
,,kelen ,,Holland im We1tkriege," wordt een stuk- iï’p`
1