HomeNederland en DuitschlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 560.87 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

9
s ,,er zich van te bedienen, een duidelijk omlijnd
5 , ,,doe1 van opruiing wil bereiken. Voor ons is
s- ,,het van middelmatige waarde om verklaringen
L- ,,van geheel of gedeeltelijk onbekende politieke M
;­ ,,di1ettanten in den breede uit te meten. Het
al ,,be1angrijkste resultaat van de verzamelactivi­ lj
,­ ,,teit van onzen Hollandschen tegenstanderis per j
1, ,,slot van rekening juist dit, dat die stemmen wer- ff
:. ,,kelijk zeer weinige waren en voor ’t meerendeel ,.
n ,,uit een bron zonder gezag kwamen.
u ,,De situatie is eenigszins anders voor de ver- gl
z, ,,klaringen uit het pangermanistische kamp en `
e ,,wel om deze reden, dat die richting wegens de
e nluidruchtigheid en de dreigende toon van zijn
,,propaganda, in den vreemde ­- en dit tot groot
t ,,nadee1 van Duitschland -­- dikwijls gehouden is
e ,,voor de werkelijke tolk van het Duitsche volk. -.
u ,,Prof. ERNST HASSE schrijft: Het is te begrijpen ëj
.­ ,,dat men in Holland, sinds de Russisch-] apansche H
e ,,oorlog, hoe langer hoe meer inziet, dat het
.~ · ,,kleine moederland niet in staat is om de groote
e ,,koloniale bezittingen te beschermen. Het moet Z
.­ ,,zijn natuurlijke bescherming zoeken bij zijn groo-
k ,,ten buurman Duitschland. Dat verzoek zou ‘t
:1 ,,goedgunstig worden ontvangen, nadat de toe-
¢- .,nadering in 1871 jammerlijk veronachtzaamd is. ‘
s ,,Het tusschenland tusschen Frankrijk en “
,­ ,,Duitschland moet worden vereenigd met het Q
e "Keizerrijk. Maar HAssE doet opzettelijk uitko­ "
­ ,.men, dat het verlangen naar economische toena­ i
1 ,‘dering van Holland en België zou moeten uit-
e ,,gaan, hoe groot ook in elk geval het belang van
r ,,Duitschland zou zijn de mond van den Rijn te be­»