HomeNederland en DuitschlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 537.89 KB

TIFF (Deze pagina), 3.35 MB

PDF (Volledig document), 39.67 MB

` = _' __ i H si __, « a - ë
_ 8
,,Zoo verwijt men ons, dat Friedrich List eens
,,heeft geschreven, dat Duitschland een huis was ,
,,waarvan de deuren aan een vreemdeling be-
,,hooren; Holland maakt deel uit van D11itsch-
,,1and zooals Bretagne en Normandië deel uit-
,,maken van Frankrijk en zoolang Holland
Nonafhankelijk zal blijven zal Duitschland even-
,,min tot macht kunnen geraken als Frankrijk,
.,indien Engeland die twee provincies bezat.
,,Holland is niet in staat om profijt te trekken
,,van zijn koloniale bezittingen zooals het zou
,,zijn indien het tot den Duitschen bond behoorde,
,,en het is slechts door middel van de nauwste
,,toenadering tot Duitschland, dat het zijn oude
H ,,glans zou kunnen hervinden.
,,Volgens HEINRICH VON TREITSCHKE zou het
,,de plicht zijn van de Duitsche politiek om de
,,mond van den Rijn te herwinnen; misschien zou
,,het niet noodig zijn om zich politiek met Hol-
,,1and te verbinden, maar een economische Unie
· ,,dringt zich op. Prof. Cousmnrm FRANTZ, kam- ·
,,pioen voor de mystiek van SCHELLING en de
­ ,,muziek van WAGNER, eischte, in de eerste dron-
Q ,,kenschap van de stichting van het Keizerrijk
j ,,in zijn boek: Das Neue Deutschland (1871) een
; ,,Statenbond van centraal Europa, en het toe-
,,treden van Holland tot dien bond, opdat aldus
? ,,de mond van den Rijn en geheel Nederlandsch-
’ ,,Indiëvereenigd zouden worden met het Duitsche
z ,,Rijk:. ­- Er bestaat een reeks van minder be-
,,kende schrijvers, die dergelijke denkbeelden
ä ,,hebben uitgedrukt. De Hollandsche brochure
L ,,neemt er zorgvuldig nota van, omdat zij, door
ii