HomeEen woord over het achtste hoofdstuk der staatsbegrootingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

(3
door het onderhoud van versterkte plaatsen, die voor onze landsverdediging j
onnoodig zijn, als wel om op nieuw de betreurenswaardige beginselen te he-
strijden van welke dat onderhoud een uitvloeisel is. Het verlies van eenige
dtiizende guldens toeh kan geen alles overwegend bezwaar genoemd worden;
maar wel zal een onoverkomelijk nadeel gelegen zijn in het verlies aan getal-
sterkte, dat ons veldleger, bij het uitbreken van een oorlog, ondergaat ten
gevolge van het bezetten van vestingen, die buiten gemeenschap met onze ver-
j dedigingsliniën en onderwaterzettingen zijn gelegen, en alzoo in geen enkel
,‘ opzigt tot de verdediging van het vaderland zullen kunnen bijdragen.
· Wij hebben ook Bergen­op­Zoom genoemd onder de schadelijke vestingen.
Het is bekend dat ons krijgsbestuur tot de slooping dier plaats heeft besloten.
Maar de gelden daartoe henoodigd worden ditmaal niet aangevraagd, en ook
wordt in de Memorie van toelichting over die slooping met geen enkel woord
gerept. Want dit is een nadeel van het stuksgewijze opruimen van vestingen ,
dat daarvoor geld noodig is. Zoo beweert men dat het slechten van Bergen- l`:
0p­Z0Ol11 bij aanbesteding zal plaats hebben, en is dit waar , dan zal voor die l
slooping later geld moeten aangevraagd worden. Ruimde men daarentegen al
de schadelijke vestingen in eens op, en verkocht men de gronden waarop de V"
vestingwerken gelegen zijn en btoe, op voorwaarde van slooping , dan laat het
zich aanzien dat er ten slotte nog eene bate in de schatkist zou vloeijen, gelijk
bij Antwerpen thans het geval is. Wat nu het sloopen van Bergen­op­Zoom {
betreft, zijn wij wel niet bevreesd dat de Minister de hoop, die hij ons daar-
omtrent gegeven heeft., zal te leur stellen, maar vreemd mag het genoemd
worden dat er onophoudelijk verzendingen van artillerie-materieel naar die ves-
ting plaats hebben. Dit had naar onze wijze van zien niet moeten geschieden; l
zoodra men erkend heeft dat eene vesting nadeelig is voor de verdediging van
« het land en tot het verlaten dier vesting besloten is, moet, in den regel, een
der eerste maatregelen daarin bestaan dat een paar fronten opengelegd en het
` oorlogsmaterieel naar elders verzonden wordt. Iloe eerder in zoodanig geval de j
slooping en ontruiming plaats heeft, hoe beter. De verminderde som, die voor j,
het volgende dienstjaar wordt aangevraagd tot onderhoud van l3ergen­op- l
Zoom, duidt wel aan dat het met de slooping der eenmaal zoo belangrüke,
ll doch thans schadelijk geworden vesting ernst is, maar of er op eene andere
H wijze, dan op het papier, een begin van uitvoering aan de voorgenomen
sleehting is gegeven, meenen wij te moeten betwijfelen.
l Moge intussehen het voorbeeld van Bergen­op·Zooin spoedig navolging vin-
den. Mogt Breda , mogt Grave, maar bovenal moglen de Limhurgsche ves-
, tingen spoedig hunne wallen in de grachten zien nederstorten!
De kazernering is in ons land een duur artikel. De post voor dit onderwerp
op de hegrooting uitgetrokken , bedraagt niet minder dan ruim 5*/, ton gouds.
Men vergete evenwel niet dat de regeling der kazernering in een overgangs-
t· tijdperk is, en zulke tijdperken zijn niet alleen lastig, maar ook kostbaar; en
men kan de krachtige maatregelen, die in de laatste jaren t.ot verbetering der
j kazernen worden genomen, niet genoeg roemen. Wel ware het dan ook te
2
tt
if; l i