HomeEen woord over het achtste hoofdstuk der staatsbegrootingPagina 3

JPEG (Deze pagina), 893.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

EEN `l’0l)ltll OVER HET EGHTSTE IIOOEDSTUE l)Ell STilllTSBEGlt00TlNG.
. (üvcrgedrukt uit deu Militaire Spectator.)
·· ­·i
[ Wü achten ons gelukkig dat de eerste woorden, die ons bh het bespreken
` dezer begrooting over de lippen komen, woorden van dank kunnen zijn, gerigt
tot het geachte hoofd van ons krijgsbestuur, die, doordrongen van het geheel
ontoereikende der traktementen van de subalterne officieren, dit jaar een stap
heeft gedaan om in dien toestand verbetering te brengen. De bezwaren die
zich daartegen steeds schijnen te hebben aangekant heeft de minister ten deele uit
den weg weten te ruimen , en wat reeds onder vroegere ministers billijkerwijze i
j had behooren te geschieden, is thans door den tegenwoordigen minister ter
harte genomen. Niets is dus natuurlijker dan dat in een tijdschrift, ’twelk er
steeds naar streeft, een orgaan te zijn, niet alleen voor, maar vooral ook uit
het leger, de welwillende gevoelens erkend worden, welke den minister jegens
de officieren van het leger bezielen , en waarvan een bewijs ligt opgesloten in
zijne poging om den materieelen toestand van enkelen hunner te verbeteren. Bij
het nedersehrijven dezer regelen, houden wij ons dan ook ten stelligste over-
tuigd, de sympathie onzer krijgsbroeders te dien opzigte te zullen wegdragen.
Wij kunnen hiermede evenwel nog niet van dit onderwerp afstappen. Over-
tuigd, gelijk wij zijn , dat veler billijke wenschen door de nieuwe regeling der
luitenantstraktementen niet geheel zijn bevredigd geworden , rekenen wij het ons
ten pligt om naast het woord van dank, zoo even geuit, de teleurstelling van
‘ vele onzer kameraden kenbaar te maken. Wel zullen, gelijk de Memorie van
Y toelichting zegt, de traktementen van de 2de luitenants, wierjaarlijksch inkomen
slechts f 800 bedraagt en van de iste luitenants, die f 1000 of minder aan
ik traktement genieten , met honderd gulden vermeerderd worden; maar daarbij .
mag niet onvermeld blüven dat voor sommige luitenants de toelagen , welke zij j
tot heden genoten, in dezelfde reden zullen verminderen als de traktementen
toenemen. Het jaarlijksch inkomen der hier bedoelde klasse van officieren onder- l
i gaat dus geene vermeerdering. Het tegendeel is waar. Door de vermeerdering
van het vaste traktement, waarmede de vermindering hunner toelage gepaard
g gaat, vallen zij in de termen om, ten behoeve der Weduwen­ en weezenkas, in
één jaar een vierde gedeelte hunner verhooging te moeten afstaan. Die luite-
Cx:
· d
’f l
gj _ _ . le ` i " ilu·,g,;;i
.-,5 , ,1.·:~L._e. .... A _ jg _,VV> ,i_. _ _ , . .._. . .- J .-. < . . -··-~· ·’ '