HomeMilitaire pensioenenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 815.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.75 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

r " ·
1
ting van 27 April opstond, om de rechtvaardigheid van den
Troon in te roepen ten gunste der oud­militaircn, die vroeger
gepensionneerd waren geworden , - om van de spaarzaamheid der
Regeering een hooger beroep te doen op de weldadigheid der
Natie.
Vele leden waren de meening toegedaan , dat het verleenen
p van terugwerkende kracht gelijk zou staan met het verleenen
van gunsten.
i In de gansche beraadslaging is zelden van recht, steeds van
K gunst sprake.
j Onder hen die er aldus over dachten, was het UlIoogEdel­
i gestrenge die dit, mijns inziens, op de meest cynische wijze deed
r uitkomen, door de verklaring; ,,Wij mogen ons niet door ons
I goed hart laten leiden, noch door toasten opwinden ; wij zijn
l wetgevers , geen uitdeelers van gunsten." (flmzrielivqqezz, bladz.
j 1285). UHEG. waart zoo bevreesd dat de Kamer zieh in het
beginsel van terugwerkende kracht verwarren zou, dat de schor-
sing der beraadslaging doo1· UHEG. gevraagd werd, welk voorstel
j door 26 leden werd ondersteund.
Buiten de Kamer maakte dat voorstel grootendeels den indruk ,
r alsof een deel harer leden vreesde , dat terugwerkende kracht
· door verdere beraadslaging zou verkregen worden. Men is zelfs
zoover gegaan van te meenen , en heeft dit afgeleid uit de votums
ik tegen het eerste amendement der Commissie van rapporteurs,
il tegen het amendement-Dr; Casawrertoor en vóór het sub­amen-
dement--SMIDT , dat verschillende leden over het lot der vroeger
gepensionneerden over het algemeen zoo kwaad niet dachten , ja
' meenden, dat dezen zelven geen reden tot klagen hadden:
i ”O klage nicht! Du warst begliickt,
K Vas willst Du mehr ?°°