HomeMilitaire pensioenenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 797.53 KB

TIFF (Deze pagina), 8.75 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

{
, l
,
lv l
4 ¥
‘ `
l
j De ,, Koninklijke Vereeniging van gepensionneerde officieren van I
het Nederlandsche leger" heeft zich tot de Tweede Kamer ge-
wend, met eerbiedig en dringend verzoek, om ten gunste van
l de vóór de wet van 1877 gepensionneerde officieren eene billijke
verandering of toepassing dier wet te willen provoceeren. i
l Naar aanleiding daarvan zij het mij vergund, UHEG. mijne i
` overwegingen dienaangaande kenbaar te maken , waartoe ik te q
i gereeder overga, naardien ik voor mijzelf in deze niets te waohten
nooh te wensehen heb. T
In het Voorloopig Verslag der Commissie van rapporteurs over
· het ontwerp , dat tot grondslag dezer wet gediend heeft, werd i
het verlangen van verschillende leden der Kamer uitgedrukt, 1
; om de wet toepasselijk te verklaren op alle na 1 Januari 1877
_ gepensionneerde ofïieieren, en haar derhalve eene terugwerkende i
kracht te verleenen van nagenoeg 5 maanden. Aan dat ver- j
langen zou de Regeering gaarne tegemoet gekomen zijn, maar
zij meende daartoe geen voorstel te moeten doen, naardien een
amendement van dezelfde strekking, bij de behandeling der `Wet j
van 1 April 187 5 (Staatsblad n°. 33) voor de pensioenen der Zee~
imaeht , in de Tweede Kamer met groote meerderheid was ver-. 1
Y worpen geworden. (Bälqyen 1876/77 , 14. 11. Bladz. 5). ‘
{ De Regeering was derhalve , evenals de bedoelde Kamerleden, X
overtuigd van de billijkheid der terugwerkende kracht; maar zij
T meende de aanneming der voorgestelde wet niet in gevaar te mo-
gen brengen , door meerdere offers van de Natie te vragen dan
E zij deed. ïi
ë Van de zijde der Tweede Kamer eehter , die zich zoo vvelwil­ I
i lend betoonde in de behartiging van het lot der militairen in het ï
algemeen , mag het, mijns inziens , op zijn zachtst genomen, vreemd
1 genoemd worden, dat sleehts een tweetal harer leden in de zit- g

X
`
s
* i