HomeMilitaire pensioenenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 829.33 KB

TIFF (Deze pagina), 8.89 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

'..
l" Luitenant, Ridder der Militaire Willcmsorde, was gedurende
30 jaren in eene ondergeschikte betrekking bij de Rijnspoorweg-
maatschappij werkzaam. Onlangs, wegens 7()­jarigcn leeftijd en
ongeschiktheid wegens lichaanisgcbreken, eervol uit dien dienst
ontslagen, met eene geringe gratificatie boven zijn karig pensioen
van gulden, is die oude krijger, zonder hulp zijner oude
kameraden, wien geen onheil onverschillig is, niet voor broods­
gebrek beveiligd. De militaire orde voor moed, öeicicf en immo
bedekt eene zware borstwonde, doelwit van het vijandelijk lood
op het slagveld bij Hasselt. Het gebrek, dat hem thans tot
T verderen arbeid ongeschikt maakt, is; het water in de borst,
gevolg van die wond.
Die officier, HoogEdelgestrenge Heer! is de zoon van een
kolonel, gesneuveld bij Waterloo!
Ik moet eindigen. Gaarne zou ik anders nog, door vergelij-
king met de regeling der burgerlijke pensioenen, de gevolgtrek­
kingen hebben willen aantoonen , die even zoovele onbillijkheden
voor de vroeger gepensionneerde officieren in het licht stellen; ­-
en willen wijzen op de warme belangstelling en verdediging ,
die in België het voorstel van den Afgevaardigde Vons·rn, tot
verbetering van het lot der vroeger gepensionncerde officieren, l
in 187 7 in de Kamer ondervonden heeft, en hoe dit, door het-
i zelfde initiatief der Kamer in de aanstaande zitting het eerst aan
i de orde zullende komen , op het punt staat te zullen worden
aangenomen met toepassing van terugwerkende kracht ; - en hoe _
ook de nieuwe Duitsche militaire pensioenswet van 27 Juni 1871,
zoo niet van geheele dan toch van gedeeltelijke terugwerkende
kracht werd verklaard; - en verder, hoe ook in de Fransche
wet van Juni 187% eene bepaling voorkomt, inhoudende dat,
j op dc wijze als daar reeds in de wet van läfll werd gehuldigd,
i
l
i