HomeMilitaire pensioenenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 784.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.89 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

en Pnousr ter verdediging van het voorstel van wet tot herzie-
ning der militaire pensioenen aangevoerd: ,,L’oflieier retraité ,
pour augmenter ses ressources et nourir sa famille, est souvent
eontraint d’aecepter une position snbalterne, telle que celle d’em­
ployé aux écritures, expéditionnaire, surveillant, etc."
,, Eeonduit, humilié, réduit à la dependance la plus étroite
ou Et Vextrême pauvreté, le retraite songe avec amertume aux
services rendus et aux privations endurées."
Deze woorden , HoogEdelgestrenge Heer! zijn als voor ons
Land gesproken. Ziehier!
Toen door de staatkundige gebeurtenissen in 1530 een groot T
gebrek aan officieren ontstond, werden geschikte onderoflicieren,
die in gewone tijden niet in aanmerking zouden gekomen zijn
voor den officiersrang, ook niet wegens hunnen leeftijd, tot
oflicier benoemd. De bezuinigingswoede, die na het op voet van `
vrede terugbrengen van het leger volgde, trof, zooals UHEG.
weet, vooral de levende strijdkrachten, de kaders. Meest alle
officieren, die op de zooeven gemelde wijze benoemd waren ge-
worden, en nu om en boven de 50 jaren telden, werden op
pensioen gesteld; en daar voor hen slechts een korte diensttijd
als officier kon worden in rekening gebracht, werden zij heen-
á gezonden met een pensioen van 175 2i 400 gulden maximum:
[ de Staat had hen niet meer noodig. Velen zochten toen een
i goed heenkoinen, op de wijze zooals de heeren GAMBETTA en
Pnousr van de Fransche officieren verklaarden; maar thans, op i
hoogen leeftijd gekomen, bezocht door de gebreken van den
ouderdom, ziekelijk, ontvalt hen ook dit en moeten zij zich met
hun sehainel pensioen behelpen; lotsverbetering is, zooals het
’ i4(//`US der ,, Koninklijke Vereeniging" van 29 September jl. te-
reeht zegt, voor velen hunner eene dczgelgjávsövsoocl-qzmcsáie.
Een hunner - om van anderen te zwijgen ­ een gepensionneerd j
i
i