HomeMilitaire pensioenenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 836.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.69 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

" 21
bestuur steeds weinig belang stelden in de gepcnsienneerde offi-
cieren, ja meer werk maakten van antieke meubels dan van
antieke menschen ; - behalve dit alles, schijnt er een ongemo-
tiveerd, zelfs, vooral voor nog in actieven dienst zijnde effi-
cieren, demoraliseerend streven te bestaan, om de diensten,
waaraan nog vele gepensionneerde officieren, en gaarne, hunne
krachten zouden wijden, en waartoe zij de noodige geschiktheid
bezitten, systematisch te weigeren en veer civiele betrekkingen
uit te sluiten - zelfs met nadeel voor de schatkist.
En opdat UHEG. mij niet van overdrijving kunne beschul-
, digen , neem ik de vrijheid, te wijzen op het Adres der ,,Ko­
ninklijke Vereeniging van gepensionneerde offieieren" van 13
Maart jl. aan Zijne Exeellentie den Minister van Oorlog (voor-
_ komende in het Agcwzeen ?26`7`S[({g/, gedaan in de jaarlijksche al-
' gemeene vergadering van 7 Mei 187 9), ’t welk hieromtrent een
sprekend voorbeeld uit het jaar 1870 bevat. Dan neem ik de
vrijheid, te wijzen op een ander voorbeeld, van jongeren datum,
bestaande in de benoeming van een burger, die nimmer mili-
tairen dienst gepresteerd heeft, tot militie-cominissaris - eene
betrekking, die uit den aard der zaak, d. i. om haar zuiver
militair karakter, zoo terecht aan actief gediend hebbende ofli-
eieren toekomt - en zulks niettegenstaande het groot aantal
degelijke sollicitanten. Dan ivensch ik, teneinde het aantal
` voorbeelden niet grootor te maken dan noodig is, de aandacht
van UHEG. nog slechts op het navolgende te vestigen, om in
het licht te stellen, ,,qu’il n’ est pas de si pauvre qui ne trouve
encore une misère a secourir", en hoe weinig grootmoedigheid
de Staat jegens zijne trouwste dienaren betoont.
lk wil hier de woorden gebruiken, in de zitting van Z2 Januari
1878 in de Fransche Kamer door de Afgevaardigden GAMBETTA