HomeMilitaire pensioenenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 845.73 KB

TIFF (Deze pagina), 8.67 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

’ . 19
eervol ontslagen militairen, die met ecu medaille voor trouwen
dienst zijn versierd, bijaldien zij daartoe gesehikt zijn, bij voor-
keur in aanmerking kunnen komen voor l($ verschillende burger-
lijke Rijksbedieningen, vertegcnxvoordigende 50 posten, waarvan
41 aan het Ministerie van Buitenlandsehe, 10 aan dat van Binnen-
landsehe Zaken , 7 aan Justitie, -1 aan Financiën , 16 aan Oorlog ,
3 aan Waterstaat en 6 aan Koloniën.
Het Staatsbelang seliijnt die zorg mede te brengen, en dit
belang zit in artikel 17 8 der Grondwet.
De Staat heeft er ten allen tijde belang bij, niet om rede-
A lijk, maar om goed bediend te worden Goed Werk voor goed
loon. In alle takken van dienst. De Staat moet in zijne amb-
tenaren een keurbende bezitten, van wie hij veel kan vergen.
Weinig ambtenaren met veel arbeidskraeht; voor elk hunner
i een levendig gevoel van zijne persoonlijke verantvvoordelijklieid,
maar onder dat besef eene groote vrijheid van handelen.
(Hamláoek, 3"° druk.)
Wanneer nu de Staat meent, dat over het algemeen eene
hoogere mate van orde, gevoel van verantivoordclijkheid en
pliehtsbesef , eigenschappen zijn die de militaire ambtenaren boven
de burgerlijke kenmerken - en onjuist is die meening niet:
het leger is de beste opleidingsehool voor een volk; daarom ,
in de eerste plaats, is de algemeene militaire dienstpliehtigheid
l zoo Wensehelijk - dan, niet waar? geldt zulks voor het ofIieicrs­
kader in niet mindere mate, dan voor het mindere kader en
de manschappen.
Het aanspraak kunnen maken op eenige Rijksbediening moest
een recht zijn voor den oud­militair, ja, ik ga verder, en ben
van oordeel, dat niemand aanspraak op eenig burgerlijk Rijks-
ambt moest kunnen maken, zoo hij nict aan den plicht van
artikel 177 der Grondwet voldaan had, al behoeft hij nog geen
i