HomeMilitaire pensioenenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 796.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.71 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

.
lj ie 1 l

Maar neen, ik vraag geen aahnoes voor mijne oud-kameraden;
jl; de Natie behoude haar geld!
1]-
Omtrent de billijkheid , om aan de Vet van 1877 terugwer­­·
kende kracht te doen verleenen, merk ik met bescheidenheid op,
dat ik in mijne meening niet alleen sta. llet kan UHEG. niet
onbekend zijn , dat vele leden der Kamer die meening doelen.
iig Wat de heer 8Mrn'r in de zitting van 27 April 1877 opmerkte om-
I; trent de werking en ophouding der WVet van 8 Juni 18641 (Staats-
blad n°. 68) - de conclusie van welke opmerking hij door een
V. sub­ainenden1ent in het wetsontwerp van 1877 trachtte te doen V
. opnemen ­ geldt, bij zuivere toepassing, evenzeer van die van
29 Mei 1877. ,,Al de gronden ", zoo sprak de heer VAN BAAR,
Q`, ,, die pleiten om de verhooging toe te staan voor het tegenwoor-
dige en de toekomst, pleiten even sterk voor het verledene.”
Mijns inziens terecht. En ook de openbare meening (0. a. in
jl Het /7`ac/cr/azzci, [Jet Dazqá/ad van Zuid-Hollmzcl en ’s­G·mvc7záagc,
De Jlïeuwc R0z‘z‘crcZamscác comma!) steunt die gronden.
Ik heb getracht hierboven eenige van die gronden te doen
jj uitkomen, en ik zou mij gelukkig achten, indien ik geslaagd ware
E UHEG. te overtuigen van de gronden der billijkheid niet alleen,
maar wat meer zegt, van de gronden van het recht; en moge ik
gedwaald en de zaak verkeerd ingezien hebben, -­ dat is moge-
lijk , maar hierin dwaal ik niet, dat dit recht, zoo mijne andere
betooggronden falen mochten, reeds ontstaat door het onrecht,
dat nu jegens de vroeger gepensionneerde oflicieren gepleegd is
geworden, door het recht van terugwerkende kracht te verzekeren
voor diensten, bewezen vóór de Wet van 29 Mei 1877, aan hen,
die na de invoering gepensionneerd werden. Wlant niet de wet
maakt het recht, merkt de Hoogleeraar Vissnnine op (Haml-
600%, 3“° druk), maar het recht moet de wet maken, en dit
1
I?
si. .
li

4