HomeMilitaire pensioenenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 791.00 KB

TIFF (Deze pagina), 8.70 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

141 ,
en opoffering, mijns inziens, recht, dat hunne, geenszins benij­
0 denswaardige , eervolle armoede niet van dien aard zij, dat zij
moet worden beschouwd als eene door de Natie onbetaalde eere­
schuld van het verledene.
j En, in genioede, wat is het anders , Hooglïdelgestrenge Heer!
0 dat zich verraadt in de edele schaamte , waarmede oude krijgers
het met hun bloed geverfde kruis onder den afgesleten rok ver-
5 . . .
j bergen; dat zich verraadt in het pennmgske der weduwe, gestort
1
ï in handen, die door de wapenen des vijands verminkt werden?
e Wat is het anders , wanneer de Volksverte enwoordi in erkent
0 3
Q Bïlarmz 1870/77 , 145. 1. Bladz.l , dat ka Jiteins eoensionneerd
. op 900 gulden, in een di/G7`Zi7`8/H‘7;q­9á67Z ioesmml geraken, terwijl
I, zij weet, dat het pensioen van nagenoeg het één derde gedeelte
der gepensionneerde ollioieren dat bedrag niet alleen niet over-
00 schrijdt, maar grootendeels aanzienlijk daar beneden is?
Van de 605 thans in leven zijnde gepensionneerde officieren _
r toch, ontvangen 203 -­ van welke 190 subalternen - een pen-
sioen, wclks bedrag afwisselt van l à 200 tot 900 à. 1000 gul-
den. Het navolgend overzicht, getrokken uit het Jaarö0eK< om
E _qry2e22si0mzeerc/e qücierwz 187 9 (bijgehouden tot op heden), maakt
‘ dit wclsprekender:
Bedrag van het pensioen in guldens.
100 '/mi 000 2/uw 300 "/im 000 */500 500 ”/tm
Subalterne ollicieren - 10 1 21 2 8 10 3 - 5
lloofd-ollicieren -- ~~-~ - «--~
v 000 <>/,00 700 */000 800 #/000 900 9/,000 1000
Subalterne officieren 11 20 6 2·l· KL 3 3·l· 24h 1
I li Hoofd-oflicieren -­ 1 - 1 2 1 3 5 -
ij;
:1 . ..
0 Voorzeker, ’t is schoon voor het vaderland te lijden! lV1AenïA­
il , . .
gj, vnLL1 heeft zelfs aangetoond, dat het tot een der nnttigste instel-
ir'. . .. .
lingen van een vrijen staat behoort, om de burgers in armoede
lj. te houden. En bij de Romeinen was armoede eene eer, zooals
ll
1yQ
uit
ll
li
1 , .