HomeMilitaire pensioenenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 774.97 KB

TIFF (Deze pagina), 8.68 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

{ii

', 12
ill het moreel te bezwcren, ­­- om den geest des Legers niet door
verwaarloozing van zuiver inaterieele belangen te ondermijnen,
heeft de Staat het Leger nu en dan een been te kluiven toe-
f geworpen. In 1877 heeft hij zich, op eene vroeger ongekende
wijze, van zijnen plicht gekweten, doch slechts ten halve goed: `
op welken grond hij de verhooging van pensioen niet aan
vroeger gepensionneerden toekent, is, zoo men niet aan het
hooggehouden koopmansbeginsel denken wil, onverklaarbaar,
wijl dit rechtvaardig en billijk zon zijn
l Rcchtvaardig, ­- omdat nu jegens hen onrecht gepleegd werd,
door verhooging van pensioen toch toe te kennen aan hen, die
vóór de afkondiging der wet in dienst waren en derhalve, bij i
* zuivere toepassing van het beginsel van niet terugwerkende
kracht, geen aanspraak kunnen doen gelden op verhooging
van pensioen voor den diensttijd die de afkondiging der wet `
g voorafging. Van deze eenzijdigheid is de Wet niet vrij te _
pleiten; meet met twee maten. Niet zij die het slachtoffer
dezer onrechtvaardigheid zijn , zijn daarom het meest te bekla-
` gen, maar zij, die de zwakheid hadden er zich aan schuldig
j te maken.
Billijk, -­ want zij betaalden evenzeer voor hun pensioen en
: ontvingen geen hoogertractement; - want zij deden evenzeer hun
I plicht en wijdden evenzeer hunne beste krachten aan den dienst
· van den Staat; - want hier geldt niet het ,,n’étant ni du [
j même sang, 11i de la même vertu"; ­- want onder hen leven
.j nog mannen van lSl5, van 1830 e. a., ­­ mannen, die een-
lis
jii maal behoorden tot de strijders , die - de heeren Dn Binnnnsrnin
en VAN ISCERKWIJK hebben er terecht aan herinnerd - Waterloo
in hunne vancn schreven; die streden, zooals de krijgers van
Minrianics C11THl·ZIlIS’1`OCLl€S, d. i. voor de vrijheid en onafhanke-
lijkheid des vaderlands; mannen, wier daden door dichters
lei
ll
ii