HomeMilitaire pensioenenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 848.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.73 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

l
V
l
E ll
Sedert drie eeuwen merkt men eene algemeene prijsverhooging
van alle zaken op. Ofschoon dit van algemeene bekendheid is,
wil ik hier toch op enkele voorbeelden wijzen, in welke aan-
zienlijke verhouding de prijs van eenige voorname levensmiddelen
en andere behoeften van 1760 tot 1865 gestegen is. In L1·r’rnn’s
La páilosophc guosizfioe (1874) vindt men hieromtrent, dat de prijs
van het vleesch is toegenomen met 300 °/.,, die van het brood
40 °/0, van de boter 130 °/0, van het bier 300 °/0, van de
i huishuur 200 0/,,.
De Economist van 1866 en 1871 bevat andere merkwaardige
bijdragen dier prijsverhooging.
t De oorzaak dier verhooging ligt, zooals UHEG. weet, niet in
de verandering der waarde van de zaken zelven (hoezeer vele
levensmiddelen inderdaad mindere waarde bezitten, door schan-
i delijke vervalsehing, waartegen de Staat tot op den huidigen
dag in gebreke gebleven is afdoende maatregelen te nemen,
waartoe hij, vooral tegenover zijne ambtenaren, sedert lang ver-
L plicht was), maar in verandering van den algemeenen waardemeter.
Bij vermindering der waarde van het geld, moeten de trac-
« tementen, bij gelijken arbeid of gelijke dienstverriehtingei1 ge-
I durende denzelfden tijd, derhalve evenredig worden verhoogd;
, en daar het bedrag van het pensioen, zooals het ontstaat, hier-
) mede vanaf dat oogenblik gelijken tred houden moet, zoo
l moeten in dit geval ook de pensioenen verhoogd worden.
Verhooging van traetementen en pensioenen moet almede plaats
vinden bij verhooging der waarde van den arbeid, dus in tij-
den van gevaar en oorlog.
De Staat erkent die verplichtingen, maar komt ze niet zoo
gereedelijk na, o. a. m. omdat eene bij de wet vastgestelde re-
geling eene ,,aangeboren taaiheid van leven” bezit. Intussehen,
om mismoedige stemming te voorkomen en hare uitwerking op