HomeMilitaire pensioenenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 767.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.73 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

jl l
gi . r
'E 2
i ll)
sionneeren kan in den tegenwoordigen tijd in ’t algemeen geen
sprake zijn; onder ééne voorwaarde evenwel: dat de tracteinenten
lj voldo ende zijn en evenredig aan de waarde van den arbeid, d. i.
f in evenredigheid niet zijne nuttigheid en inet de kosten van voort-
brenging. Maar er zijn uitzonderingen op den regel, waarin
voor den Staat de zedelijke plicht der dankbaarheid rust; terwijl
voor het o v erige het pensionneeren van ambtenaren enkel een maat-
l regel is van politiek beleid, van voorzichtigheid, die door de
i omstandigheden gevorderd wordt. (flmzrláock, 3"° druk. 1572). .
l Aangenomen nn, dat de tegenwoordige tracteinenten der mili-
tairen voldoende waren - wat ik niet beaam ­- dan zou voort- j
aan het pensioen, waarop zij volgens de wet aanspraak kunnen l
doen gelden, niet meer een ezjyamlwn, en die aanspraak geen
j MCM meer wezen. Maar deze theorie geldt dan derhalve niet _
voor vroeger verleende pensioenen, - wat ik voorshands con- i
stateeren wil.
Vergun inij, Hooglädelgestreiige Heer! hier nog een paar stel- l
lingen uit de staathuishoudkunde aan te halen, waarop ik in
, mijn betoog steunen wil. v
Vaste bezoldiging of tracternent is het vooraf bepaalde loon van I
‘ den arbeid voor een bepaalden dienst of voor een bepaalden
tijd. Ik kan hier de oinstandigheid, dat de Staat als werkgever
j tegenover den ambtenaar-arbeider alleen het heft in handen heeft l
j om den productieprijs te bepalen, alsmede de afwijkingen van
jl den algenieenen regel die het loon beheerscht, met stilzwijgen
jv i voorbijgaan.
ï Het loon of de prijs is, evenals bij goederen, de uitdrukking
van de waarde; hier dus van den gedanen arbeid of van den
geleverden dienst. Het bewijs van die waarde is de waarde-
ineter, het geld.
jl;

al J
il
li
e
l