HomeMilitaire pensioenenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 859.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.70 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

9
l
= Eerst na de Grondwetsherziening van 18118 maakte a.lle willo-
keur plaats voor wettelijke regeling en bescherming; de militair,
die zijn Land lang en met eere gediend heeft, verkrijgt, zooals
UHEG. weet, reoht op een pensioen, dat hem in zijn ouden
dag tegen gebrek behoedt; hetzelfde reolit valt hem ten doel,
indisn hij in ’s Lands dienst gewond of verminkt wordt, alsook
j wegens ziels­ of liehaamsgebreken in en door don dienst ontstaan,
j zoo die verwonding, verminking, ziels- of liehaamsgebreken hem
tot verderen militairen dienst voor altijd ongeschikt maakt; ter-
wijl zijne weduwe en minderjarige kinderen voor armoede bewaard
i worden, zoo hij sneuvelt.
j Het pensioen intussolien werd vroeger -- en wordt ook nu
_ nog , zooals de Oud-minister , thans gepensionneerd generaal-majoor,
i 1/VEITZEL duidelijk in het lioht heeft gesteld (De m2`Zimz`rc pen-
i‘ sioezzea der Lam]- en Zeewmcáf. ’s­Gravenhage, de gebroeders Van
j Cleef. 1878) - verleend als eene óelooniïzg voor getrouwe dien-
i sten, als een ymzst, ’t geen in strijd is met het zuiver beginsel
van Staatsbestuur, terwijl de Staat nog altijd niet erkent, sloelits
j uit te keeren de jaarlijksolie, inaandelijksohe of dagelijksolre rente
van onbetaald gebleven loon, - van een gedurende den dienst-
tijd bij den Staat, dagelijks, maandelijks of jaarlijks opgelegd
j kapitaal, ontstaan en verkregen door minder ontvangen betaling
of loon voor bewezene diensten, en welk kapitaal bij den Staat,
tegen rente op rente, is uitgezet. ,,Pensioen", zegt de Hoog-
leeraar Vrssnnrne flfazzdáocá van pmeiiscáe rvfrzcziáztisáozzrllvmrlej ,
,,is dus een reolit, een eigendom, tengevolge van bowezene dien-
sten, zelfs al is het bepaald aantal dienstjaren niet voltallig tot
erlanging van pensioen, door gebreken in en door den dienst
bekomen, waardoor verder dienstbewijs onmogelijk is."
Deze theorie hoeft, zooals UHEG. evenzeer bekend is, sedert
zeer weinige jaren eene wijziging ondergaan. Van plie ht tot pen-
i
r
i
l