HomeMilitaire pensioenenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 796.22 KB

TIFF (Deze pagina), 8.70 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

8 l

l benevens de heer Dn Roo vaiv ALnnnwnnnL'r, die verklaarde de j
zienswijze van laatstgenoemden te deelen.
" l Ik wil thans beproeven, die vraag in bevestigenden zin te j
; beantwoorden. Daarbij zij het mij vergund, eenige algemeen
bekende beginselen van practische staathuishoudkunde in herin­
nering te brengen, - beginselen, die door UHEG. wel niet
j zullen gewraakt worden, wanneer ik hierbij voeg, dat ik ze
ontleen aan den Hoogleeraar, thans Minister van Financiën, i
l Vissnnine, wiens bevoegdheid op financieel en economisch gebied A
è alom zoo hoog gewaardeerd wordt. y
i
Zooals UHEG. bekend is, werd sedert den aanvang der Euro- l
peesehe monarchieën het pensioen aan de dienaren van den Staat
verleend bij koninklijke gunst, en zij die er van verstoken bleven - u
ll en deze waren niet weinigen , daar geen enkel recht beschreven Y
was ­- waren veroordeeld tot den bedelstaf.
i Ongeveer een eeuw vóór de omwenteling van 1789 werden l
ernstige pogingen aangewend om in dezen bedroefden toestand
te voorzien. De voorwaarden van overeenkomst, volgens welke
[ de militair op zich nam den Staat te dienen en de Staat om in
l zijn onderhoud te voorzien en over zijn gezin te waken, werden §
. vastgesteld en verzekerd ; zoodanig, dat de militair zonder zich
te bekommeren over zijne toekomst en die zijner kinderen, bij
j de vervulling zijner plichten alle bezorgheid op zij zetten kon.
i De willekeur die vroeger had plaats gehad, maakte in den
_ aanvang dezer eeuw opnieuw ruim baan voor eene andere: bij
j besluit van den Souvereinen Vorst van 18léL werd een tarief vast-
gesteld, volgens hetwelk de pensioenen zouden worden verleend; i
{ zoodat die pensioenen nog geheel afhingen van de bijzondere
inzichten der ministers, die niet altijd vrij bleven van onbillijk­
heid, van willekeur.
li 3
ll F
fl ‘
wi .
S
ll
l V l