HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

ii _
K
infanterie, cavalerie, artillerie en genie bij keuze worden bevorderd, om
redenen van meer dan gewone geschiktheid voor den dienst bg hun wapen,
en dat alleen het verleenen van hoogeren rang bg keuze werd toegepast voor
hen, die ten rechte of ten onrechte voor den stafdienst geschikt werden E
geoordeeld. Yerongelijkingen van ernstigen aard vonden hierlog plaats, die
vooral in een klein leger als het onze tot bedenkelijke gevolgen moeten leiden.
Het gevoel van eigenwaarde wordt bij mannen van verstand en karakter niet l
straffeloos gekrenkt. Zij mogen zich bukken voor de wetten die de militaire _
hierarchie oplegt, maar zij doen dit ontmoedigd, - vergeef het hun, dikwgls
met weerzin. De beschermende macht waarop ze bij hun indiensttreding ten
volle vertrouwden, was ten hunnen opzichte onrechtvaardig. De opgewektheid
i in het leven die frischheid geeft, het hart tevreden stemt, het verstand jeug-
j dige kracht verleent gaat zoodoende onmisbaar verloren, onrten slotte te
leiden tot het betreuren van die heilige voorliefde, waarmede het beroep der J
j wapenen in de jongere jaren werd gekozen. Ziedaar het treurig resultaat,
i waarvan de verlammende weerslag op de innerlgke kracht van het leger niet j
kan uitblgven. '
Art. 5 van de wet van 28 Augustus (Smatsblad n°. 128), regelende de .
j bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren
j bg de landmacht zegt niettemin, dat het à- gedeelte der openvallende plaatsen
bg keuze kan worden aangevuld: >>uit zoodanige officieren, die boven anderen
uitniunten, door bgzondere talenten, kennis, geschiktheid en aanleg, door
meerdere beoefening der tot hun vak betrekking hebbende wetenschappen,
door aanhoudend loffelgk gedrag en dienstgver, door verdienstelgke ver- _
richtingen, en waarvan men., ten gevolge van de opvolgende rapporten de
verzekering heeft, dat zij bgzondere geschiktheid bezittenyom in hoogere
rangen nuttige diensten te kunnen bewgzen." Yelnu dit artikel werd voor
_ de verschillende wapens een‘ doode letter en ontving het bezieling, het was j
ter voldoening aan de behoeften van den generalen staf
Volgens de voorgestelde gewijzigde wet zullen de officieren die de krggs-
school cloorliepen en geschikt werden bevonden voor den dienst bij den ge-
neralen staf, doch hierbg uit gemis aan vacatures niet kunnen worden
geplaatst, bij hun wapen beschouwd worden te loehooren tot het bedoelde
% gedeelte waarvan het zoo even aangehaalde art. 5 spreekt; terwgl een
zoodanige volstrekte aanwijzing voor de uitstekende officieren die hun wapen
niet voor de Krijgsschool wilden of konden verwisselen, blgft ontbreken en,
door de in menig opzicht te betreuren afschaffing van de technische afdeeling
aan de Krijgsschool, ook wel zal blijven ontbreken. Men behoeft niet erg-
denkend te zijn om te besluiten, dat hier, evenals vroeger geschiedde, met
ongelijke maat zal worden gemeten, wanneer van rangsverhooging bg keuze
sprake zal zijn.
J Kunnen wg ook al de snellere bevordering bij den staf, boven het gros
i der qyïeierciz van het leger in sommige gevallen goedkeuren, dan voegen wg j
1
t
al `
§+·· ~.;«»·~ uw ­~·- ·· ·~- ,___,__;r,_,,;-~~ï+" " ‘ ‘ YjjfQj_Q_”,f; 4 ,,,, V `T`?