HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 7

JPEG (Deze pagina), 958.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

""“""""‘· .""ï'T =lä•« ;°’•' ·!*"‘•·»•" ;··-~ - . ‘.'"’ .­>r·~.~ï/WL-
I
l
l
Q 5
l
i dienstelgke wapen- en tgdgenooten in rang vooruit geraken; - want het
zou onbillijk zgn niet te erkennen dat alvorens tot den stafdienst te worden
i toegelaten, bgzondere studiën noodig zijn; dat daartoe veel inspanning wordt
gevorderd; dat die toelating dikwgls met herhaalde overplaatsingen en tinan-
i cieele offers moeten worden gekocht; maar dit alles mag, onzes inziens,
geen aanleiding zgn, om bg ale wet cast te stellen, dat de officieren die zich
in den dienst bg hun wapen als uitstekend doen kennen, in de schaduw van
A den generalen staf hun loopbaan moeten volbrengen.
Men zegge nu niet dat ook hun de weg openstond om de voordeelen
deelachtig te worden, die den generalen staf zgn weggelegd. Yooreerst is
f dit onjuist. Velen vonden en zullen in de toekomst ook den weg niet ge-
effend vinden, om den stafdienst in te gaan. Maar aangenomen dat die weg
lj voor de toekomst geëlfend zg, mag men er hun dan een verwgt van maken,
I wanneer zg dien weg niet opgaan. Moet niet het gevoel worden geëerbie-
digd, dat eenontwikkeld verstand voor zich de richting kiest, waarin het
j wil werken? Moet het zelfs niet worden gevvraakt, wanneer dat verstand
j zich geweld aandoet en met halve kracht zich gaat bewegen op een gebied,
j , waartoe het zich niet aangetrokken gevoelt, maar dat alleen betreden wordt,
P j omdat het in materieelen zin, de meeste voordeelen waarborgt? De studiën
immers, voor den dienst bg den generalen staf te maken, wgken in karakter
aanzienlgk af van die welke gemaakt moeten worden voor de technische en
meer abstracte studiën die in het leger, en vooral bg de wapens der artil-
in · lerie en genie , minstens evenzeer in eere moeten worden gehouden. De eerste
{ moet op algemeene wetenschap gericht zijn, op uitgebreide kennis van voor-
schriften, reglementen, bepalingen, op organisatie, beheer en verpleging van
het leger, op de leer van de leiding van troepen naar, in en uit het ge-
ïi vecht enz. De laatstbedoelde studiën hebben een meer beperkt eindstreven
· maar vorderen een niet minder omvangrgk weten en zeker niet minder in-
tï,. spanning. Bg gene moet de kennis emissief zgn, in verschillende richtingen
i naar velerlei doelen uitstralen; bg deze behoort zij concentreerend te werken
en naar een enkel punt toe te stralen. Beide stralenbundels zgn, voor zoover
zg meetbaar en vergelgkbaar zgn, even groot.
Vare het niet dat wg in onze taal aan het woord >>geleerd" gewoon zgn
; een andere beteekenis te hechten dan de Franschen aan het woord >>savant", i
i toekennen, wg zouden om het verschil in kennis van beide hierbedoelde
categorieën van officieren te doen uitkomen, de woorden van den Generaal
TROCHU aanhalen: >>Le corps d’liItat-major, pour remplir utilement it la guerre
sa mission de travail et d’activite, dont les devoirs de prevoyance et de sur-
veillance, si divers et si importants, embrassent Vexëeution <le tous les ser-
vices, ne doit pas et ne peut pas etre un corps savmzt. Il faut <ju’il soit un
corps instrult entre tous, et qu`il ait acquis, par l’etude et par la pratique
des specialites, une sorte de coinpetenee militaire universelle”.
Sedert lang is men er aan gewoon geraakt, dat geen oliicieren van de
l
. jl

( #7- ""T"'" W ·’~ jj-gj ~- - ná ~_,___,•­·· --