HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 6

JPEG (Deze pagina), 956.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

f
l
l
i
geen examen blijken. Toch behoort behalve over de kennis ook over de ge-
heele persoonlgkheid geoordeeld te worden van hem, wien bg den generalen
staf een rol te vervullen zal worden gegeven. Daarom achten wg de afschaffing ‘
van de eindexamens aan de Krggsschool goed en vinden in dit oordeel een
steun in de woorden die wij aantreffen in het zeer lezenswaardig werk:
L’m·mée francaise en 1879 par un ojïexicr en retraite, dat aan den Generaal
Tnocnv wordt toegeschreven: >>Que ces examens, quoique la fortune ait sou-
vent sa part dans leurs résultats, donnent la mesure des efforts des candi- A
dats, de leur assiduité, de leur savoir, de leur intelligence même, je n’y
veux pas contredire. Mais comment juger de leur caractère, de féquilibre de
leurs facultós morales, du degré de fermetó, de conscience, de dévouement, ?
l de tact, de mesure, qu’ils apporteront êt Paccomplissement de la mission par-
‘ ticulièrement importante, delicate et difiicile qui les attend dans l’armée ...... " _g
I De schikkingen door den Minister getroffen om, in vervanging van de
‘ examens, over het personeel te oordeelen dat den stafdienst wil ingaan, ver- l
. dienen algeheele instemming, omdat zij waarborgen kunnen geven voor de
' juistheid en de rechtvaardigheid van het oordeel, dat over den betrokken ofücier ä
5 wordt uitgebracht. i ,
VVat het breken met het oorspronkelgk gehuldigde stelsel van brevetten
en titels betreft, wg zgn den Minister van oorlog dankbaar, dat hg gehoord D
heeft naar de algemeene stem, die allerwege werd vernomen ter wraking van
een beginsel dat in het leger jacht naar gdelheid zou brengen; dat de schgn
hooger dan het wezen stelt, en dat halfweters, alleen omdat ze een goed ge- ·
heugen of examenkennis bezitten, op de sporten zou plaatsen van de ladder, l
die alleen personen met degelgke kennis naar de hoogste betrekkingen mag i
voeren. i
Aanvaarden we met erkentelgkheid het goede dat het gewgzigde wetsont- i
werp ons aanbiedt, het zg er verre van dat wg het ontwerp met onverdeeld ..5,.
genoegen begroeten. Daarin toch zgn vele schaduwzgden, die wg niet onop-
gemerkt mogen laten, omdat zij geworpen worden overeen deel van het leger,
over die officieren die voor het wapen hunner oorspronkelgke keuze met kracht
en met verdiensten werken, - omdat de persoonlgke belangen van de offi-
cieren van den generalen staf voornamelgk - wij zouden zeggen bgna uit- J
sluitend ­- op den voorgrond zgn gebracht, zonder rekening te houden met
die van bekwame, doch niet bij den generalen staf dienende officieren. Kin-
deren uit een zelfde huisgezin toch hebben van nature gelgke rechten.
Hiermede willen wg nu niet zeggen dat wij behooren tot hen, die meenen
_ dat aan de ofücieren van den generalen staf geen voorrechten boven anderen
l mogen worden toegekend. Om elk misverstand dienaangaande te voorkomen
l zg hier verklaard dat aan sommigen hunner een sneller bevordering dan aan
i het gros van de officieren der overige wapens toekomt; zelfs wordt toegegeven
dat gevallen zich kunnen voordoen waarbg het nuttig kan zgn dat zg ver-
ïr ~=‘" a ` ·<:·.nn. .g.»~·""· ` gr er , _, _ ._,,.«-­·-<·=­­--s-=--«"*"" F`- o·~==-=