HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 5

JPEG (Deze pagina), 952.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

~~~~·»­­­ ·- ,­... ;­, .»=;· »-ngwrï »«·»¤4.a.­,·5­g­­£«e­,­,;,¤¤=e­4­»­4¥,,a4»­­:-g--ï·¢>?9-,­·~» -- · ·:¤"*­­£­-~·«-··‘»~­·­
j . r

E
i xs
¥ nader vast te stellen getal ofücieren uit Nederlandsch-Indië worden opengesteld.
j Een examen beslist over de toelating tot die school.
Leggen we de oorspronkelijke naast de gewijzigde wet dan springen ter-
j stond de aangebrachte verbeteringen in het oog, nl. de verlenging van den
i duur van den cursus voor de algemeene krijgskundige studiën, de afschaffing
van de eindexamens bg het verlaten van de Krugsschool en het breken met »
het stelsel van brevetten en titels.
J In dit Tijdschrift werd reeds aangetoond, hoe, bij de regeling van de Krijgs-
j school bn Koninkluk Besluit van 14 Maart 1878, zelfs de ti_jd te kort zou
j schieten om een vluchtig overzicht te geven van al de vakken wier behan-
deling werd noodig geoordeeld, en dat daardoor een studie onmogelük was
gemaakt, die, zooals door een inrichting als de Krijgsschool moet worden
beoogd, tot zelfstandig werken en denken leidt, en mannen van kloek en
helder verstand vormt. Men heeft ten onzent het militaire onderwijs langen
tijd als iets geheel op zich zelf staande beschouwd en, hetzu uit onbekend-
. heid met het onderwerp, hetzij uit lichtvaardig vertrouwen op eigen inzichten,
geen acht gegeven op regels, die in algemeenen zin voor het onderwgs gelden.
De eerste dezer regelen toch is te zorgen, dat de leerstof behoorlijk verband
houde met den tigd, die tot het verwerken daarvan moet worden gegeven,
en daarbij in het oog te houden dat een vergrooting van het aantal lesuren
1 niet medewerkt tot vruchtbare studie. De spijs behoeft tijd om verteerd te
ij worden; vermeerdering van voedsel bevordert het digestief vermogen niet, en
j verhoogt de bloedmaking evenmin.
i Het verlengen van den cursus met een jaar is dus een stap in de goede
richting; het zou, met het oog op het aantal vakken dat op de Krijgsschool
i moet worden behandeld, zelfs wenschelijk zijn den duur van den cursus nog
ii;. te verhoogen, ware het niet dat daardoor in andere richting de bekende be-
zwaren ontstonden, omtrent het onttrekken van een groot aantal oflicieren
i aan den actieven dienst en het ophoopen van oflicieren in een garnizoen. Vij I
L willen het gewicht van die bezwaren hier niet wegen, en aannemen dat, bij i
een oordeelkundige verdeeling van de leerstof en door een verstandig ordenen
en vaststellen van de te behandelen onderwerpen in de verschillende vakken,
een krijgsschoolcursus van drie jaren voor den generalen staf voldoende mag
j worden geacht. Vij leggen ons daaromtrent gaarne neer bij het gevoelen en
de ervaring van den Minister van oorlog, die eenmaal zelf als Directeur een
krijgsschool met driejarigen cursus bestuurde.
Zoo examens te vermgden zijn, men vermijde ze. Een examen toch kan,
wanneer de examinator een man van kennis en ondervinding is, wel tot
U een zeker oordeel leiden over de kennis van den examinandus, maar van
aanleg, geschiktheid voor deze of gene dienstbetrekking, eigenschappen van
. karakter en hart, vlugheid van handelen en snelheid van besluiten kan uit

l
j l
"” _ .i#’i """”TT`fi*$"_'”ï'ä`f'°ï"ï?ïFF’”·ï¤*ü·m’ï* '¥""1Z‘­lL?’”"ïT’T‘ï7“ï,""`* ‘ __i`"ï§<T""‘ c ‘ t·­­¤•­··"" ‘·" i