HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 3

JPEG (Deze pagina), 846.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

W"! C
{
Hai tcwijzigiic wstsuiiiwsni te itgsliiig van is opleidin ai jc
t hsvuiïtriiig in uïücisitii van in gaiaalcii staf.
· (Ovcrgz·cZrukt uit Dc Hfilizfaire »Sy7@Cli(([07‘ N°. G.)
Een der eerste handelingen van den Minister van oorlog DEN DEEP. Doen-
TUGAEL, wiens optreden wij hier gaarne, zoowel wegens zgn kennis als zgn
· karaktereigenschappen, met sympathie begroeten, is de regeling van de
opleiding en de bevordering der officieren van den generalen staf. Hiertoe
werd de door zijn ambtsvoorganger ingediende wet gewijzigd, en wel zoo
aanmerkelijk gewijzigd, dat zij als een nieuwe moet worden beschouwd.
De wet is door de aangebrachte wijzigingen geheel veranderd en wg voegen
er terstond bg, in sommige opzichten, merkelgk verbeterd. Om voor onze
i beschouwingen over het gewijzigde wetsontwerp de noodige uitgangspunten
te verkrijgen, zal het noodig zijn, vooraf een beknopt overzicht van den
inhoud van dat ontwerp te geven, en de hoofdbepalingen daarvan op den
voorgrond te brengen.
j Wfanneer de voorstellen van den Minister door de Kamers onveranderd
x worden goedgekeurd, zal de generale stat alleen bereikbaar zijn voor hen, die
de Krijgsschool met goed gevolg hebben doorloopen. Iiieromtrent wordt in
de eerste plaats uitspraak gedaan door een Commissie, gevormd uit den
Directeur en minstens vier militaire ieeraren dier school. Deze Commissie
dient daartoe jaarlgks een uitvoerig verslag in van de kennis, de practische
geschiktheid en het karakter van ieder oflicier, die den cursus op de Krijgs-
school heeft volbracht, - dus ook van de officieren der intendance die den
cursus aan die inrichting volgden. In de tweede plaats wordt daarover geoor-
deeld door een Raad, waarvan de Inspecteurs der vier wapens, de Chef van
den generalen staf en de Hoofdintendant rechtens leden zijn. Door den Minister
Z van oorlog wordt het verslag van de Krügsschool­commissie in handen ge-
l steld van den Raad, die beslist of de betrokken officier, zoo door karakter-
W eigenschappen, Qverige dienstvervulling, practische geschiktheid en weten-
, A schappelijke kennis in aanmerking kan komen voor een plaatsing bij den
generalen staf of bi_j het korps der militaire intendanten, en ot hem de gege-
[ t _ _-.,_ _ . [ff;
, ;, ,·`- H ‘‘’`` ii"; " ’ ’ f_ ,:;.»-···*" ‘­·‘ '