HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 16

JPEG (Deze pagina), 859.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

`
f 14
1 Moeten we den inhoud dezer bladzgden weergeven en ons daarbg alleen tot
1 de hoofdzaken bepalen, wij zouden in overweging geven:
E 1° De wet op de bevordering, het ontslag en het pensioen stellen te her-
1 zien. Hierin stelliger dan art. 5 van die wet van 28 Aug. 1851 thans
1 doet, te bepalen dat aan uitstekende ofhcieren van de verschillende wapens
, voorrechten van gelgken aard worden toegekend als aan de oflieieren
van den generalen staf. Ook de overplaatsingen van en naar het actieve
j leger en de daaraan te verbinden voorwaarden (art. 19, 20 en 22 van
het gewijzigde wetsontwerp) behooren in die wet van 1851 te worden
1 geregeld.
1 2° De lirggsschool bg algemeenen maatregel van inwendig bestuur te orga-
niseeren, zoo noodig met wijziging van art. 11 der academiewet. .
° 3° Uit de stafwet, zooals zij thans wordt voorgedragen, lichten al wat be-
trekking heeft op de wettelijke regeling van de Krijgsschool, de bevor-
` dering, de verplaatsingen van en naar het actieve leger; - voorts het
bepaalde in art. 21, omtrent de overplaatsing van officieren van den S
i generalen staf bg een ander wapen dan waarvan zg afkomstig zgn, ”
alsmede art. 21, voor zoover dit betrekking heeft op de toekenning van .
geschiktheid aan alle ollieieren van den generalen stat, die thans bg
. dien staf dienen.
, Langs dezen weg, gelooven wg dat de moeilgkheden, aan de organisatie
van den generalen staf verbonden, gemakkelgker en met minder aanleidingen
tot aanstoot voor het leger kunnen worden opgelost, dan met de voorstellen
j van den Minister gepaard moeten gaan.
`
1 Onbesehroomd spraken we onze overtuiging uit, en, hoewel wg zaken :
hebben willen behandelen, zgn soms aanhalingen onvermgdelgk geweest, die
j personen kunnen grieven. Het was daarom dat wij de pen met weinig op-
gewektheid opnamen, maar haar eenmaal opgenomen, poogden wg onze taak
_ naar geweten te volbrengen. Het streven om een ieder te believen verraadt
zwakheid; - wg hebben getracht ons daarvoor te vrgwaren. De zucht
om moedwillig te kwetsen is onedel; -- wg hadden ons daarvoor niet te
hoeden. _
Zoo we ons mogen vleien, dat onze stem eenigen invloed zal uitoefenen
bg de behandeling van de stafwet in ’s lands vergaderzaal, wg zullen er ons
over verheugen, tot de belangen van het leger, en daardoor tot de algemeene
belangen te hebben meegewerkt.
Mochten onze wenschen onverhoord blijven, welnu, het zal niet de eerste
teleurstelling zgn, die in den strgd voor de belangen van het leger en voor
E een degelijke regeling van het militaire onderwgs werd ondervonden. Vlie ·
E
E
‘ ‘=1"’ J'! 1 1 rZ'T;';:‘::""A N V ` ATI "”i.,,, "ïïllï""'f'?`T"""""`”`" `ï’lï'Z@j,Q_§,l,f,_Q(..L.i;,.mt,?­~#~»> ”· ii 1 J-mT`;~?*Y vl ""”" MV- ­~