HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 15

JPEG (Deze pagina), 969.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

g“”_a“i_AmY ik __,__________,,,,___,_,, __-_,__;__,___,___ _____,. _ __, _n_;;;;__,,;’;,,‘_·., , ,,1.1..; ;.,;L ,.. ..l-,.l..;'Z'>.L;3?.ZiL,I’..- -....A, .- .>x.».» . . ` Adri Y
13
aan wie gelgke rechten worden toegekend en van wie dezelfde diensten
worden verlangd.
Het ligt niet in het streven van deze bladzijden, een eritiek te geven van
de door den Minister van oorlog overgelegde programmata, al leveren zg
daartoe, naar onze opvatting van de studiën, gelgk ze bg een inrichting als
de Krggsschool beliooren te worden geleid, wel stof. Alleen moet ons
de opmerking van ’t hart, dat aan de krggsgeschiedenis van ons land een
kleinachtende bejegening te beurt viel. Vel kan worden opgemerkt dat groote
aandacht geschonken is aan den Zevenjarigen oorlog (1756/623) en aan den
Fransch-Duitschen oorlog {1870/71), maar niet aan eene der oorlogen waarin
Nederland rechtstreeks betrokken was, of die op Nederlandsehen bodem zgn
gevoerd. NVij zgn van gevoelen, zonder daarom de leering, uit de groote
buitenlandsche oorlogen te trekken, gering te schatten, dat de kennis van
1 Nederlandsche toestanden bg de vroegere ikrggsvoering, voor den stafoflicier
niet alleen nuttig is, maar moeilgk gemist kan worden aan een opleidings-
inrichting voor officieren van den Nederlandschen generalen staf De jaren
" 1625/29 met de belegeringen van Breda, Oldenzaal, Grol, ’s Bosch, - de
· inval van 1672 in de Vereenigde Nederlanden en de algemeene oorlog (1673/79)
die daaruit voortkwani, ­ de Engelscli-Russische landing in Noord-Holland
(1799), -­- de Belgische omwenteling ende Tiendaagsche veldtocht tl8$3()/31)
zgn onderwerpen die voor den Nederlandscben stafofiicier in verhouding meer
nut kunnen afwerpen, dan het volgen en bestudeeren van veldtoehten met
groote troepenmassa`s in het buitenland.
` Maar keeren we tot ons ·eigenlgk onderwerp, de wettelgke regeling van
de Krggsschool terug, om op grond van hetgeen in de vorige bladzijden ge- =
tracht vverd te doen uitkomen, het besluit te formuleeren, dat, zoolang een-
heid in het militaire ondervvgs blgft ontbreken en dit op onzekere grondsla-
gen rust, aan de Krggsschool geen andere dan een voorloopige.regeling past
. en het althans niet raadzaam is, voor deze inrichting wettelgke sanctie te
vragen. Het kan geen goed beleid worden genoemd op bescherming door t
de wet aan te dringen voor een onderwerp, dat, onder veranderde omstan- .
digheden die te voorzien zgn, in karakter of grondslag wgziging zal behoeven.
Het is daarom dat wg, in afwachting van de hervormende hand die men, zi_j
het niet dit jaar, dan toch in volgende jaren, in onze militaire instellingen
van onderwgs zal zien grijpen, de Krggsschool bij algemeenen maatregel van
inwendig bestuur geregeld wenschen te zien. Daartoe kan, indien het voor
ä de Kamer geen formeel bezwaar is om te veranderen wat zg in 1877 vast-
l stelde, art. 11 van de wet van 1877 op de Militaire Academie worden ge-
l wgzigd bg afzonderlijke wet, of wel moet de splitsing in 2 atileelingen van
V de Krggsscliool als door de Minister Dn Roo werd ingevoerd worden behou-
den, en aan de 12de afdeeling bg Koninklijk besluit het karakter worden ge-
l schenken dat de Minister Dex Bunn. Pooariexnn in zgn gewgzigde wets-
ontwerp aan de Krggssehool heeft gegeven.
l
J
` ' ”'T`2¥Vi!`Z»­m/in- __ Qty.; xgngmaae en; ‘ï" -' "i.»»#“¢,_,,· ,__····""··~~· ' 4 ~. ,.,­-_ 1 i