HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 14

JPEG (Deze pagina), 947.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

l
[ lil
aan 011ze overige militaire instellingen van onderwüs aansluit, kon reeds
besloten worden door hen die het leerpla11 dier instellingen kent. De Bglage
van de Memorie van toelichting op het ingediende wetsontwerp geeft een
overzicht van het behandelde gedurende een wintercursus van de Krügsschool
met driejarigen cursus ­- deze school werd in het afgeloopen jaar door de
l , thans opgeheven school met 2­jarigen cursus vervangen - en maakt het
duidelgk aan allen die het willen zien, dat die Krijgsschool een van de mi-
t litaire scholen, regimentscursussen en Militaire Academie onafhankelük pro-
, gramma bezat en noodzakelyk zal blijven bezitten, zoolang het geheele `
j militaire onderwijs niet op vaste grondslagen geregeld is.
De bedoelde bijlage leert, dat het onderwhs aan de Krügsschool voor som-
1nige Yilliliêll een zeer elementair karakter heeft, vooral als men daarbü in
l het oog houdt hoe licht, in dergelhke opgaven, als waarvan hier sprake is,
woorden van geleerden klank dikwerf worden gebezigd, daar waar de zaak D
die zij uitdrukken ternauwernood werd aangeroerd. Daaronder komen er
voor (natuurkunde, scheikunde, vreemde talen) die op de beide hoogste
i klassen van onze middelbare scholen, niet minder omvangrijk en zeker niet "
minder grondig worden onderwezen en ingevolge de wet op de Academie van .
1877 ook aan deze inrichting met de cadettenlvan alle wapenen worden be-
i handeld. Voor een gedeelte zijner leerlingen geeft de Krijgsschool dus een
. herhalingscursus. Dit heeft ook plaats voor de bolvormige­driehoeksmeting,
de artillerie·wetenschap, voor een deel van de tactiek en versterkingskunst. VVQ
zgn van meening dat de Krggsschool te hoog behoorde te staan voor herhalings­
cursussen; maar toegegeven, dat ze werkelijk noodig zijn, wil men ­- hetgeen `
echter uit de opsonnning van den inhoud der overige in de Bglage opgesomde
vakken niet blhkt -­- daarop voortbouwen, dan is zulks een bewijs te meer
‘ dat ons geheele onderwijs moet worden herzien en de leerstof zoodanig worde
i verdeeld, dat zij vruchtbaar genoeg kan worden opgenomen, om een dubbele
behandeling daarvan, met tusschenruimte van eenige jaren, onnoodig te .
maken.
Een dubbele behandeling, hooren wh opmerken, is, onafhankelijk van het
bovenstaande, gewenscht, omdat de leerlingen van de Krijgsschool hun op-
. leiding langs verschillende wegen ontvingen en daardoor ongelijk met kennis
toegerust op de Iirijgsschool komen.
Andermaal een bewijs, antwoorden wh, dat herziening van het onderwns
noodig is. Tot op zekere hoogte behoort de opleiding voor alle wapens de-
y zelfde te zgn. Alléén in de vakstudiën en de hulpwetensclrappen tot die Q
vakstudien dient ze te verschillen. Zoo begrijpt men het in Duitschland.
Men heeft daar goed gezien. Bij ons worden de officieren langs twee wegen `
voor een zelfde wapen aangevoerd; langs den eenen wordt meer studie ge- 4
vorderd dan langs den anderen. Men verkrijgt derhalve in kennis verschil- g
­ lende categorieën van oflicieren die een zelfde loopbaan hebben te volgen, i
`
\‘*· we ~· -~ *‘·*‘ï`· `" " ' ~·- en ï;;Ti;ï·r·t"·v· " ’‘‘’ M . .1;·:;;;;i;1.,,;,..c-,.n ....r.­. w " ”‘[f‘ï¥'i"l"""` ­»