HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 13

JPEG (Deze pagina), 946.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

ll ·
geeft en onmisbaar is tot een gezond groeien en vruchtbaar gedijen van de
wortel, die de verschillende takken van een zelfdon boom heeft te voeden?
Het standpunt van hen, die moonen dat aan de Krggsschool vóór alles wet-
telgke stabiliteit moet worden geschonken, die haar sedert haar wording als
Stafschool in 1868 heeft ontbreken; - die oordeelen dat zulke feiten als door
het kamervotum van 29 Nov. en 16 Dec. 1878 in het leven werden geroe-
pen, om der gevolgen wille onmogelijk mgoeten worden gemaakt; die als hun
overtuiging uitspreken, dat de boven door ons geopperde bezwaren klein zgn
in vergelijking van de voordeelen, die een wettelijke regeling voor den gene-
ralen staf in andere richtingen aanbicdt, is geen zuiver standpunt, naar ons g
voorkomt.
Het onregelmatig verloop van de geschiedenis der Staf`- en Krijgsscliool r
toch, vindt hoofdzakelgk zgn oorsprong in het gemis aan den draad die het
militaire onderwgs aaneen behoort te snoeren, en wanneer de voorstellen
van den Minister kracht van wet erlangen, dan zullen weer evenals vroeger,
door dat gemis, moeilgkheden worden gevoeld bij de samenstelling van een
Z behoorlgk programma van toelating tot de Krggsschool en van een goed ge-
ordend leerplan voor die school zelf. Is het daarom niet rationeel eerst te
i verbeteren wat hoofdzaak. is, liever dan de hoofdzaak op te offeren, ten
einde stabiliteit te verkrggen voor eene enkele inrichting van onderwijs,
zonder samenhang of verband met het geheel en dus op gebrekkigen grond-
slag'? l
Het kan niet aan de aandacht zijn ontgaan van hen die de pogingen tot 1
organisatie van den generalen staf in Frankrgk hebben gevolgd, dat een
deel van de moeilgkheden, die op dezen oogenblik nog niet geheel worden l
overwonnen , zijn toe te schrgven aan gemis aan eenheid en verband in het
militaire onderwgs. Men heeft daar te lande voor de opleiding tot en de
vorming van den officier, de Voorbereidende School van la rieeire, de Mili-
~,j taire School te St.-Cyr, de Polyteclmische School te Pargs, de Applicatie-
; school voor artillerie en genie te Fontainebleau (vroeger te Metz) en de
j Krggsschool. Op die verschillende scholen houden de leerplans geen of
j slechts een gebrekkig onderling verband. ln Duitschlanal daarentegen met zgn
{ 7 Cladetten­ en 8 Krggsscholen, de Artillerie- en genieschool en de Krijgs-
academie bestaat dat verband in hooge mate. Sedert 1872 is men in Frank-
rijk doende met de vorming van den generalen staf tot een open dienstvak
en met de samenstelling van de grondslagen der daarbg behoorende school
voor hoogere opleiding. ln Duitschland wordt de generale staf reeds sedert
een reeks van jaren op degelijke wijze gerccruteerd, en werkt de Krijgs-
academie uitmuntend.
Dat de Krijgsschool ten onzent niet, zooals het behoort te wezen, even
gemakkelgk bereikbaar is voor de officieren der verschillende wapens, was
reeds lang bekend. Dat zij geen programma van studien kan hebben, dat
· 4
J
` ""j‘jj‘;Y·%’ ` ’ ___._ W, r‘;ï;;ï‘T i_;‘r1,;‘ " ·t‘’ ‘ ; '`‘‘ ;;. "‘ ' ‘i--»-- T!