HomeHet gewijzigde wetsontwerp ter regeling van de opleiding en de bevordering der officieren van den generalen stafPagina 12

JPEG (Deze pagina), 946.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 15.63 MB

lt)
zicht was het soms alsof de verdedigbaarheid van onzen bodem geen anderen
waarborg behoefde dan een snelle bevordering onzer statofücieren. Maar nu
verdient het opmerking, dat juist in dat Duitsehe leger, de bevordering der
officieren van den generalen staf niet sehünt plaats te vinden met benadeeling
van de belangen hunner wapenbroeders die niet bn dat dienstvak zün inge-
_ deeld, en dat men integendeel overtuigd schijnt, dat door zoodanige bevoor-
rechting het leger niet in kracht zou winnen. Zooals men weet, is in
Frankrgk sedert jaren de reorganisatie van den generalen staf aan de orde,
maar nog niet tot stand gekomen, ofschoon reeds onderscheidene ontwerpen
van wet tot hare regeling zgn ingediend geworden. Thans is opnieuw een
zoodanig ontwerp aanhangig, dat in vele opzichten de Duitsehe organisatie
tot voorbeeld heeft gekozen, doch dat juist met betrekking tot de bevordering
j van de officieren van den generalen staf van het Duitsehe model afwükt. In
i · het zeer degelüke en algemeen gewaardeerde tijdschrift >>Jahresberichte über
j die Veränderungen und Fortschritte im Militarwesen von v. LöBELL ’1878"
> wordt de inhoud van het Fransche ontwerp van stafwet zakelijk meegedeeld,
en omtrent het hierbesproken punt gezegd: >>fei·nei~ ist das Avcmeement der
i Gene2·aZstrebs0Lfizieo·e abweichiemd geregelt und dzirfte Zetzzfcres gerede cmgesichts
j des verschiecleneiz Avmzcemmts in dm verschiedeizeiz Wrejeiz zu memcherlei Fric­ '
ii tienen fz`éhre2a°’.
VVij meenen dat het nuttig kan wezen, ruimer bekendheid te geven aan
het oordeel in deze aangelegenheid van een, in militaire kringen, zoo gezag-
hebbenden schrijver als von LönELL.
Ons blgft nog over de Krijgsschool te bespreken. Wu betreuren de motie-
ven, die voor den Minister aanleiding zün geweest tot hare regeling bij de
wet. IIet ondergivijs toch aan die school te geven behoort aan te sluiten aan
· dat van onze andere militaire opleidingsinriehtingen tot officier, nl. aan de ~_
militaire scholen of regimentscursussen en aan de Koninklnke Militaire Aca- f
‘ demie. De organisatie van de militaire scholen berust op Koninklijk besluit, ;
die van de Militaire Academie op een wet die in 1880 moet worden herzien,
· dus eigenlijk op een tijdelijke of voorloopige regeling. De eerste schijnen in
haar uitvoering en werking reeds nu aanleiding te geven tot velerlei bezwaren,
zoodat een wgziging van haar statuten in een niet ver verwgderd tüdstip
j kan worden verwacht. De laatstgenoemde inrichting heeft bestendiging van de
i tijdelnke of voorloopige regeling noodig, waarbij verandering van grondslag
j mogelgk is. Kan op zulk een onzekeren onderbouw, de Krijgsschool reeds
nu op vasten, d. i. op wettelgken voet worden opgetrokken? Is het niet
A wijzer de organisatie van die inrichting bn algemeenen maatregel van inwendig
bestuur vast te stellen, om haar eerst dan tot wet te verheffen, wanneer
i in het geheele onderwijs van het leger die eenheid is gebracht, welke kracht
l
t
.._T.n hr- M. s,,,...&,­·-~ - -.5_;;-~-·,;_,,-_;·;_;;·<·­·r;·‘·" ‘ ’`‘‘‘ ’ W ‘ïï;;;ï;L‘;;;i,;,-;-;.rnnn.;-···*"""’*"”""”""”’T`i`I` V ZTï·?" i XIII?