HomeIets over het daarstellen van een wenschelijk verband tusschen het leger in Nederland en dat in Nederlandsch IndiëPagina 9

JPEG (Deze pagina), 974.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 15.78 MB

W-- _,,__ A =_·g j7ç3;ïy_;;;_;;;; jj; *'·‘ ’ "X.,‘[",."."",'.,",.',.`Y..l..,,,.l;ï.;L;1. LL”"T...i.’.‘.,.."T;......` · er ·=.:;. egg? *i;"Lï;`Lï!?ï;ïl.I­LLLl1»ï­T
r
I tt
t
E 7
l
werving door eene zoodanige vereeniging van beide de legers aangewakkerd
zoude worden , en of het voortdurend en steeds klimuientl gebrek aan vrij-
_l willigers, door de bepaling, » dat elk die den otliciersstand intreedt of een
, graad in het leger aanneemt, of als vrijwilliger daarbij ingelijfd wordt, ook
j naar de Koloniën kan gezonden worden ," zoude zijn voor te komen. is
het niet te voorzien, dat de zich reeds zoo schaars aaumeldende vrijwil-
l ligers daardoor veeleer zullen worden afgeschrikt dan aangemoedigd? En,
wat het verkrijgen van officieren betreft, men raadplege slechts de sterkte-
staten van de Koninklijke Militaire Akademie, om zich te overtuigen, hoe l
ë' Weinig jongelieden zich voor de dienst in de Koloniën aanbieden, niettegen-
j staande het in den jare 1857 door den Minister in de Staats-Courrmt ken-
baar gemaakte voornemen, om voorshands de kadets, bestemd voor de
j koloniale dienst, geheel op kosten van het Departement van Koloniën op de
Z Akademie te doen opleiden.
Bovendien houden wij het voor zeker , dat na een zesjarig verblijf in de
l tropische gewesten , de troep bij de terugkomst in het moederland, in den
j regel, voor het grootste gedeelte , zoowel moreel als physiek voor de militaire
L dienst in Nederland ten eenemale ongeschikt zoude zijn.
I Algérie en Frankrijk toch, kunnen in dit opzigt nimmer met onze Oost-
Indische bezittingen en met Nederland vergeleken worden, en niettegenstaande
W de veel gunstiger verhouding waarin Frankrijk verkeert., ten opzigte van
Algérie , vooral ook wat den afstand betreft, zoo komt het ons voor, dat
juist daarom de woorden van den generaal ns ST.-Anunun, als die van een
bevoegd beoordeelaar, niet in den wind mogen geslagen worden , wanneer
j hij in zijn rapport aan den toenmaligen President der Fransche Republiek
I omtrent een blijvend leger in Afrika , onder anderen zegt:
r » Le temps et Vexpérience de la guerre en Algerie ont consacré quelques
j principes dont votre gouvernement , justement préoccupe des grands intérets,
qui se rattachent à cette question, veut poursuivre Vapplication successive.
j L’un des plus leconds de ces principes, au point de vue militaire, propre-
ment dit, comme an point de vue economique, est celui de la permcmenee
j appliquée aux troupes formant cette partie de l’armée."
· » Le raisonnement sutlirait. pour démoutrer que des hommes préparés par
un long séjour à subir les epreuves du climat, à preudre part a des luttes
ou la force physique , la force morale et fhabitude out uno valeur consi-
dérable , ou le soldat est beaucoup plus indivitlualisé, que dans toute autre
guerre, et réduit à chaque instant aux ressources qn'il trouve en lui­ineme,
l cont les seuls qui soient en mesure d’aeco¤nplir utileuieut l’oeuvre iliftieile
i
E
l