HomeIets over het daarstellen van een wenschelijk verband tusschen het leger in Nederland en dat in Nederlandsch IndiëPagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 15.78 MB

··;"""-*5;-**-·"*f{·¥?··*‘·‘·;·~·~·;¥"“’·'¥·· *·=" "‘·--#·¥-%T.­~~ "­·r’ ,’¤"' ' ; _ ’ ‘ 'ï""*"` l,.LLlï§=­­<­v.;"T­;”·;”;;;§;.Z.;;.1l.JJ.Z,;ïïïZj` ; ____?',Q, __,'gi»~+- _ Pl 'A ____i-,,;·g
i l
‘ t
U
tiesteld eens, dat niettegenstaande de vele bezwaren en inoeijelijkheden
j aan eene vereeniging verbonden , zooals in de brochure van den Heer oe
t·3.ti,is wordt voorgestaan , deze echter haar beslag had gekregen: dat het _i
voor iedere nieuwe instelling zoo moeijelijk tijdperk van overgang doorge­ ,
worsteld, en de geregelde overgang, zoowel van geheele regimenten als
van officieren en soldaten afzonderlijk verkregen ware, hoedanig zullen dan
de onderlinge verhouding, de eigenaardige bemoeijingen, en de weder- ‘
zijdsche inmenging der Departementen van Koloniên en Oorlog worden ge-
t regeld ? hoedanig zal de verschillende verantwoordelijkheid, alsmede de gren-
, zen van beider werkkring behoorlijk worden afgebakend? hoedanig bijna ë'
onvermijdelijke en dagelijks terugkomende botsingen tusschen die beide deelen j
van het staatsbestuur worden voorgekomen? Maar gesteld al verder, dat
‘ het gemeen overleg al die hinderpalen had weten uit den weg te ruimen en
de zoo noodige zamenwerking niets te wensehen overliet, dat in één woord, E
het problema van de werking van twee stuurlieden op een schip , als wij C
het zoo eens noemen mogen, geheel telt voordeele van dit systema was op-
gelost, en de positie van den Gouverneur­Generaal tusschen deze twee stuur-
lieden almede naar aller genoegen en in het belang van den goeden loop der X
i zaak was geschikt, ja zelfs al de onderdeelen van het personeel en admi-
nistratief beheer hij beide departementen goed en volledig in elkander grepen,
j dan nog zien wij juist in de geographische ligging onzer koloniën, een der j
l grootste bezwaren. `
Ten einde het ontwerp ter vereeniging van beide legers langs den kortsten
en eenvoudigsten weg, en daarbij vrij spoedig te bereiken, neemt de Heer
oe Sims als beginsel aan, »om geene olïicieren, gegradueerden of vrijwil-
ligers bij het leger op te nemen, dan onder de verpligting, om êt tour de j
role, elk in zijnen rang, voor 6 jaren uit en te huis naar Indië te kunnen
gezonden x~.orden.”
Buiten en behalve al de zwarigheden , reeds volgens de eigene meening
van den geachten schrijver daaraan verbonden, gelooven wij, dat door die
i vele en gednrige mntatien , door dat gestadig heen en weder trekken, noch
het indische , noch het Nederlandsche leger zonde gebaat worden : dat de
tijd te kort is , om in dat klimaat en bij eene zoo geheel verschillende wijze ·
van oorlogvoeren , onder alle omstandigheden, van staven en troepen, op
den duur die inspanning en diensten te kunnen vorderen, waaraan de kern
van een lndisch leger moet voldoen, en waartoe de geschiktheid, voor den
ollieier zoowel als voor den soldaat, slechts door een langdurig verblijf en
veelzijdige ondervinding verkregen wordt. i
Wij vermeenen daarenboven tr mogen lietwijfelen, of de vrijwillige aan-~
i
i

t l