HomeIets over het daarstellen van een wenschelijk verband tusschen het leger in Nederland en dat in Nederlandsch IndiëPagina 5

JPEG (Deze pagina), 963.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 15.78 MB

·· »~ .......·=«e».g, e .; "··­";1üï::ïï:.;;;i;;i;;.,;ï,ï;a;...........a‘Ta"‘·#"‘;.,,,,..,..........··­·.·..~..,~­.­·«·­-«­­"‘"“'·‘ ‘‘" .;g:,:­:;;=¤=ex:;;z¤==g»»as«e.-,.m..:::::<;ï<<"u;<;ïs:;;=zr -`
J
welken aard dan ook, op zijne hoede moet zijn, om zich noob door de dwaze
begrippen van den ccn’, noch door de overdrevene taal van den ander` te
laten medeslepen.
Sedert de aandacht meer algemeen op den lndischen Archipel gevestigd
werd, van het oogenblik dat men grooter belang stelde in die bronader van
millioenen sehats, die vruchtbare moeder en aankweekster van nijverheid,
ii scheepvaart. en handel, dat palladium van Nederlandsch volksbestaan, kon
Y het niet anders, ot` weldra moest ook de publieke opinie op de verdedigings-
middelen van die voor onze welvaart zoo onschatbare bezittingen gevestigd I
jg worden.
Sedert de geschiedenis van dien lndisehen Archipel meer publiek terrein
geworden is, en men hoe langer hoe meer ontwaart, hoeveel inspanning ,
hoeveel kracbtsontvvikkeling, hoeveel bloed het gekost heeft en dikweri nog
i kost, den trotschen Sumatraan , den listigen Chinees, of den dweepzieken
padrie en hadji aan ons gezag te onderwerpen, sedert dien tijd begrijpt men
ook meer en meer het belang dat er in gelegen is, om onze strijdkracliten
;_ in Indië in verhouding te brengen tot de uitgestrekte en rnoeijelijke taak,
welke zij t.e vervullen hebben.
‘ Naarmate ons zedelijk overwigt en de kracht der gewoonte niet altijd vol-
doende blijken te zijn om millioenen inlanders, onder alle omstandigheden,
aan een betrekkelijk zeer gering aantal Nederlanders ondergeschikt te doen
blijven, naar die mate ziet men ook meer de noodzakelijkheidin, om onze
strijdkrachten te vermeerderen en te verbeteren, opdat het opzien tegen onze
magt en de vrees voor onze wapenen, er het hunne toe bijbrengen, om den
‘ bestaanden toestand te handhaven en te bestendigen.
l De zienswijzen echter, om tot eene geregelde vermeerdering onzer strijd-
fi krachten in Indië te geraken, zijn niet alleen van zeer verschillenden aard,
wat trouwens niet te verwonderen is, maar komen ons daarenboven zeer
z eenzijdig voor in 't belang van het Indische leger, zonder eenige schadeloos-
stelling of tegemoetkoming aan te wijzen voor het onze , welks stoffelijke
belangen daarbij soms geheel worden over ’t hoofd gezien; sommige voor-
A stellen zelfs, zouden bij hunne toepassing, op den geest ofhet materieel wel-
zijn van het leger in het moederland zóó nadeelig kunnen terugwerken , dat
j, wij het pligtmatig oordeelen, eenige denkbeelden aan te geven, door wier
i verwezenlijking de belangen voor de beide legers welligt in eene betere ver-
houding zouden te brengen zijn.
t Indien niemand het ontkennen zal, dat het behoud onzer koloniën eene
t_ levenskwestie voor Nederland, en dat behoud grootendeels van een krachtig,
Qi deugdelijk leger aldaar afhankelijk is, zoo zal men tevens moeten erkennen,
I:
ti
`