HomeIets over het daarstellen van een wenschelijk verband tusschen het leger in Nederland en dat in Nederlandsch IndiëPagina 3

JPEG (Deze pagina), 768.84 KB

TIFF (Deze pagina), 8.21 MB

PDF (Volledig document), 15.78 MB

`
1 ” · i
Q i · i
¤ [fi, ‘
' ‘ïï
4 {delig
; _ ejgv
‘e··««
’F”?;;
t ‘
lETS EVER HET DAARSTELLEN VAN EEN VENN(lllEliltll§ VERBAND TllSNllllElt
llET LEGED lN NEDERLAND EN DAT lN NEDEl’tl,ANDS(lll lNDlE. ,
1
· -~­-­ ·=>E%€éï= - E
Toen wij in onze beschouwingen over het oorlogvoeren in de toekomst
; {zie de Militaire Spectators van 1857 en 1858), er op wezen, dat de tijd
E ‘ nog niet daar is , waarin de legers geheel of ten deele gemist kunnen wor­
den; dat zij nog steeds de plegtankers zijn van iederen staat, wanneer de
verpestende adem van slecht begrepen vrijheidszin, heinde en ver zoo vele
smeulende vonken aanblaast tot die vernielende vlam van opstand en geweld,
welke soms door stroomen hloeds moet worden uitgedoold; toen wij er op
l wezen , dat de legers nog te dikwijls de handhavers zijn van orde en wet,
de behouders van vrijheid, vrede en rust, om niet hoog te worden gewaar-
i deerd , en dat ook Nederland zich opofferingen getroosten moet, om zijn
leger ten allen tijde te doen zijn een echt nationaal leger, van uitmuntende
kaders voorzien , de kern uitmakende van onze volkswapening, eene rijke
h bron voor het Indische leger en steeds gereed om aan al zijne verpligtingen
1 roemvol te kunnen voldoen, toen schreven wij ook de volgende regelen
* ter neder:
» Het groote belang van eene meer innige verbinding van het Indische
V leger met dat van het moederland, doet zich hoe langer hoe meer gevoelen ,
i en hoewel het uit den aard der zaak te voorzien is, dat, om tot zulk beter
verband te geraken, vele en groote bezwaren moeten overwonnen worden,
Y zoo mag men daarin niet berusten, voor het genoegzaam bewezen is, dat
1 ­ `
l
4 2,