HomeIets over het daarstellen van een wenschelijk verband tusschen het leger in Nederland en dat in Nederlandsch IndiëPagina 17

JPEG (Deze pagina), 579.29 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 15.78 MB

u::____% W__;,,..,. Y er Y A ""`i"‘"*"’·""_@1";ï:ï,..c.I.LiLT..ï.Z;.;ï;ï..Tïï LTLQ;;‘;i:‘;"¤·==,,.;;;TTï,‘i;#­­•~·»e.,;,~,- ’‘*’ .""ï."T" ' ,41; .... ’
i in
· en het groote belang van het alzoo tot stand gebragte naanxver vcrlmnd tus-
N schen heide legers van die zijde helder aan het licht komen.
s Dan zoude men winst kunnen doen met de kennis en ondervinding van
onze bij die reserve ingedeelde Indische otücieren , al is die kennis en onder-
vinding dan ook op een geheel ander oorlogsveld verkregen.
Dan zou de ervaring leeren, wat het gezond verstand nu reeds aangeeft,
dat eene betere verhouding , een inniger en naauwer verband tusschen het
‘ leger in Nederland, en dat in Nederlandsch Indië, niet alleen voor beide
legers, maar tevens voor moederland en koloniën goede vruchten zal dra-
‘·ä# gen , dan zoude men de toekomst ook in dat opzigt met minder zorg kunnen
te gemoet gaan.
Utrecht, April 1860.
Gennncn,
Kapitein der Artillerie.
·­~»-=:>@;~­
è
. ,/ll A , ,