HomeIets over het daarstellen van een wenschelijk verband tusschen het leger in Nederland en dat in Nederlandsch IndiëPagina 16

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 15.78 MB

tt Q
wijzen te bevorderen. Bij eene met tact en oordeel daar te stellen aan- _
moediging, om het moederland ook in zijne Koloniën tc dienen, bij het.
" verleenen van eene door de hoofden der Departementen van Oorlog en
Koloniën te bepalen gedeeltelijke geldelijke vergoeding aan eerstgenoemd
departement, voor de vrijwilligers door ons leger ten behoeve van het Indische
afgestaan, en die geheel op rekening van het Departementvan Oorlog weder
I) moeten aangevuld worden, hij ietwat minder beknibbeling op de toe te
l stane gelden voor het budget van oorlog, kan ons leger de pépinière worden A
voor dat van lnrlië; de af te zenden troep, voor de gewone aanvulling ge- J
vorderd , zal met omzigtigheid uitgezocht, niet alleen beter voorbereid en Wi
P toegerust wezen, maar bnitendien zal er steeds eene vrij sterke reserve
gereed zijn, om het `lndische leger des noods met twee, drie àvier duizend
man in eens te versterken.
O Hoewel de welvaart van het moederland en de meeste bronnen van ons
ll volksbestaan aan het bezit en het behoud onzer Koloniën verbonden zijn;
hoewel eene voorzigtige en wijze staatkunde, eene goed zamengestelde en H
j met den besten geest bezielde krijgsmagt in die verre gewesten gebiedend
l vordert, al moeten wij ons daarvoor menige opoffering getroosten , zoo mogen
echter de belangen van de Nederlandsche krijgsmagt evenmin over het hoofd
worden gezien, als kunnende daarvan het behoud van onzen geboortegrond
afhankelijk zijn. ,
j Het. zal wel niet noodig wezen te herhalen , dat wij hier slechts zeer
oppervlakkig de hoofddenkbeelden aangaven, welke ons geleid hebben in
l onze beschouwingen, omtrent de daarstelling van een verband dat, aan de
billijkheid getoetst, ook voordeelig op ons leger kan terugwerken en dat in
jl menig opzigt het bestaan der door ons voorgestelde reserve van oude, goed
geoefende soldaten, geheel gereed om te velde te trekken , ook voor het moeder-
land van een onherekenbaar nut kan vv orden Buiten en behalve het groote
voordeel, dat er in gelegen is, om ons oostelijk frontier ten allen tijde goed
bezet te hebben, ten einde onze, daar betrekkelijk zeer zwakke grenzen,
H door een krachtig , levend element te versterken, heeft men in buitengewone
otnstandigheden, en als Indië die reserve ontberen kon, aanstonds een vlie­ ,
gend legertje of eene mobiele kolonne gereed, welke de grootste diensten
i kan bewijzen, en het jaar /1815 ligt nog te versch in het geheugen, dan
dat men de Indische brigade van toen, nu reeds vergeten zoude zijn.
ln oorlogstijd, of wanneer die bataillons hier beter en nuttiger, dan in
Indie waren aan te wenden (als wanneer zij in hun geheel tijdelijk door het
De;nn·tement van Oorlog moesten kunnen overgenomen worden), zou men
lj deze reserve , tot andere doeleinden gebezigd , ook naar waarde leeren kennen,
i
l
i
l li
t