HomeIets over het daarstellen van een wenschelijk verband tusschen het leger in Nederland en dat in Nederlandsch IndiëPagina 15

JPEG (Deze pagina), 942.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 15.78 MB

.<;<:::,,Jà _` .a=·=«·~·~~·¤"r¢’S";"`i“"`i.ïï..”. A- ‘" ,ïï,;­“.~;.L.;;.ï;;;".2 . . `ï`Q;I.ll;j.;I....§;.;,,.k;.." ‘
E
in verband stond met de heersehende geest van de toenmalige regering,
l welke al hare handelingen en inzigten dienstbaar maakte aan het oogmerk
om den militairen stand boven alle andere te verheffen, en men heeft dan
ook uit het oog verloren, dat de vader volgens de natuurwet, alleen ge-
roepen is , om over het toekomstig lot zijner kinderen te beslissen, en dat
(behoudens de verpligting van het kind als onderdaan van den staat) het den
vader alleen toekomt, om den stand te bepalen, welken het meest met de
belangen van het kind overeenkomt, terwijl daarenboven de gedachte ver-
~ andering tot niets anders strekt, dan om aan de kinderen het middel in
" handen te geven , ten einde den vader te trotseren en soms aan losbandig­
heid den teugel te vieren.”
Niettegenstaande deze meer gemoedelijke, dan wel in allen deele zeer
juiste uitlegging of opvatting van bovengenoemd wetsartikel, herhalen wij
hier , dat naar onze overtuiging, de door ons voorgestelde wijziging van Art.
556, een der beste middelen kan worden, om op den duur, een goed ge-
halte van vrijwilligers en daardoor deugdelijke soldaten en betere kaders bij
het leger te erlangen. Wij herhalen onze bewering, dat het wijzigen van
meergemeld art., ’tgeen welligt te gelijkertijd met de voordagt van een
wetsontwerp op de Nationale Militie geschieden kon, er veel toc zoude bij-
dragen, om een beter en naauwer verband tusschen het leger in Nederland
_ en dat in Nederlandsch Indië, mogelijk te maken, door aan het eerste eene
ruimere en meer deugdelijke stof te leveren, tot het aanvullen der vrijwil-
ligers , telkens ten behoeve van het laatste afgestaan.
lll.
Met een enkel woord zullen wij thans nog wijzen op de gunstige resul­
taten, welke de door ons voorgestelde middelen om tot een zoodanig verband
te geraken ., voor beide legers zoude kunnen opleveren.
Het voordeel, dat door Indië uit eene zóó zamengestelde reserve getrok~
ken kan worden, springt reeds door het bovenstaande genoegzaam in het
oog. De jaarlijksehe aanwerving toch zou, door den meer opgewekten lust
_ tot het vrijwillig dienstnemen hij de reserve van het Indische leger, zich
r meer en meer tot het Nationale element bepalen en het vreemde althans
kunnen overtreffen , als te groote toevoer in het vervolg welligt eenig gevaar
voor onze Koloniën kon doen ontstaan , welk gevaar, ofschoon er voor den
oogenblik al weinig of niets verontrustends in gelegen moge zijn , echter
l voor de toekomst, niet uit het oog mag verloren worden, en men er alzoo
steeds op bedacht behoort te wezen, de buitenlandsehe aanwerving zooveel
l mogelijk te beperken en de binnenlandsche vrijwillige deelneming op alle
r
t
E