HomeIets over het daarstellen van een wenschelijk verband tusschen het leger in Nederland en dat in Nederlandsch IndiëPagina 12

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 15.78 MB

Z. r:l’L’i‘.L`&‘àï>ï;ïa;1;.”’<r ­·e=··¥¥¥¥·-•*·“‘·“’:”""`·"'* V ""’“""
lt)
Het eerst te vormen of depot-bataillon, dat naarmate van zijne uitbreiding
tot verdere vorming der overigen strekken moet, voorziet in de gewone
g ' suppletie; daar wordt uit de aankomende vrijwilligers, zoowel Nederlanders
als vreemdelingen, gezift, al wat tot onmiddellijke verzending of tot langere
i aanhouding hier te lande het meest geschikt voorkomt en wordt meer in
j ’tbijzonder eene kweek- en oefenschool , tot voorbereiding en vorming van
l) de kaders der overige bataillons, of van hen (en daart.oe zullen in den regel
wel de vreemdelingen behooren) die binnen een bepaald tijdsverloop als
aanvulling naar Indië vertrekken (l). _ V
Men stelle aan het hoofd dier reserve, een flink generaal uit het Indische
» leger getrokken , doe het depót­bataillon door een kolonel en de beide andere
door luit.-kolonels of majoors kommanderen, die, zoowel als de adjudanten
‘ tot het Indische leger moeten behooren. Men deele er officieren bij in, voor
j wie het, zonder dat zij een direct verlof willen of kunnen vragen , echter
E van belang zoude zijn, twee of drie jaren in Europa door te brengen, voorts
de zoodanigen, die, hoewel minder geschikt voor het tropische klimaat,
j hier nog zeer goede diensten zouden kunnen bewijzen (2) en de pas aan-
` gestelde officieren der Koninklüke Militaire Akademie, alsmede die bij het
· Oost-lndisch leger verlangen gedetacheerd te worden, onder voorbehoud ‘
l echter , wanneer de dienst het vorderde of bijzondere belangen er in betrokken
waren, hen onmiddellijk hunne bestemming te doen volgen. Verder make 4
l men het onderling ruilen der ofïicieren van de beide legers zoo gemakkelijk
l mogelijk , waardoor aan veler belangen kan worden te gemoet gekomen.
Behalve de onderofficieren en korporaals, die uit onze gelederen bij deze
reserve wenschten over te gaan, kon het lnstructie-bataillon te Kampen , hij
eenige uitbreiding, voor een groot deel in het kader voorzien en later uit de
school van het depót­bataillon zelf, worden aangevuld, welke school al __
aanstonds onder de leiding van kundige Indische ofiicieren moest opgerigt
worden.
Bij een aanvankelijk te groot gebrek aan kaders, zouden er officieren en
onderofficieren van het leger bij die bataillons kunnen gedetacheerd worden.
T Het spreekt van zelf, dat deze reserve­bataillons, als geheel ten dienste l ,
der koloniën, ook geheel door koloniale middelen zouden moeten uitgerust en
bezoldigd worden, tenzij deze reserve in sommige omstandigheden tüdelük
, gewone suppletie zouden al dadelijk in aanmerking komen: de vrijwilligers
die reeds vroeger gediend hadden ol` die bepaald verlangden zoo spoedig mogelijk, na hunne
i in dienst stelling, naar Indië te vertrekken.
(2) Men zoude dit tot reeds gepensionneerrlrg muur á/rr nog zeer bruikbare oHirim·<=n van
l nt-; tnaatetw t<·g«~t- tnnnwn nt«sn·«~kken.
l
l