HomeIets over het daarstellen van een wenschelijk verband tusschen het leger in Nederland en dat in Nederlandsch IndiëPagina 11

JPEG (Deze pagina), 970.55 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 15.78 MB

9
Arnhem, om redenen door Fltomme gris ontvouwd, drie, later welligt
meerdere jagerhataillons, ieder van 1000 à 1500 man te vormen, ten einde
A niet alleen tot jaarlijksche suppletie van het Indische leger, maar ook om
als reserve, des noods in eens te kunnen worden ingescheept. Welligt
zoude den Helder als standplaats voor een dezer bataillons bijzonder ge-
schikt; zijn , ook om het event.ueel deserteren van dnitsehe vrijwilligers zoo
veel mogelijk voor te komen (1).
. Bij een dezer bataillons, als depot ingerigt, vorme men tevens eene kom-
pagnie artillerie tot bediening van eene halve batterij veld- en eene halve
batterij berggeschut., geheel op de Indische wijze bespannen en uitgerust.
l Bij ieder dezer hataillons moest een genoegzaam aantal mineurs en sappeurs
ingedeeld en een goed muziekkorps opgerigt worden. Wij zouden zelfs
wenschen, dat bij een dezer bataillons een genoegzaam aantal paarden werd
‘ gedetacheerd , even als zulks toeh reeds voor de bespanning der artillerie
i moet plaats hebben , ten einde ook de vrijwilligers van het wapen der kaval-
lerie te kunnen oefenen (2).
Zonder in details te treden aangaande de eerste formatie , of bijzonder-~
.‘ heden te bespreken van welken aard dan ook, en die bij de oprigting al
jg; aanstonds of van lieverlede in het oog vallen, wenschen wij hier alleen in
,° grove trekken aan te geven, op welke wijze die bataillons daar te stellen.
Zij moeten geheel uit vrijwilligers bestaan , men geve hun eene doeltreffende ,
maar tevens sierlijke ligtejageruniform, het Zwitsersche geweer en eene goede
j soldij zonder hoog handgeld: want, geldt ook hier de door de ervaring he-
j proefde les, » die goed gediend wil zijn, moet goed betalen ," zoo kan men
{ tevens in den regel aannemen »hoe hooger handgeld, hoe slechter soldaat."
Het praktische soldatenleven behoorde hier uit ruimer en hooger stand-
punt bezien, bij alle oefeningen en dienstverrigtingen boven de gehate en
Y kleingeestige zoogenaamde slopkousendienst de voorkeur te erlangen , en als
het daarenboven den gepasporteerden soldaat, oilder gunstige omstandig-
heden gemakkelijk werd gemaakt, des verkiezende in Indië te verblijven en
hem beter vooruitzigten voor zijn volgend leven geopend werden, dan zonde
het aan geene vrijwillige deelneming ontbreken.
E (1) De maatregel onlangs genomen , om soldaten aan te werven, die zich voor den tijd
van 12 jaren zoowel voor de dienst hier te lande als voor die in Indië verbinden , kan reeds
als een begin beschouwd worden om een beter verband tusschen de beide legers voor te lJe~
` reiden.
I Blogt het detacheren van kavallerie­ en artillerie­paarden bij een dezer butaillons, ovei­·
V&‘g€Ild(€ b6ZWE11'Cll Ol)lGV€l‘ClI 7 ZOO ZOLldCIl Cl' UllllI`UIll. (18 0(‘ll`(‘lIil1g Villl d(’ '()0l` (il? \'Zll)(­‘I1h
virh opdoende vrijwilligers, welligt Hli/0l1d(‘I’ll'jl<.(‘ xnztalregeleii Io nemen zijn.