HomeIets over het daarstellen van een wenschelijk verband tusschen het leger in Nederland en dat in Nederlandsch IndiëPagina 10

JPEG (Deze pagina), 951.00 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 15.78 MB

je r:""*‘·'·;1:;.f,*,;‘«;:‘.•‘."r··_' " ” ~l"F¢""·¥·*u¤*èï"i' =;;:v€F«éë:Iïà~£ll·.·­·~­··:·l­L·­·..··e»»=;2.l.£«»`»¤P···» ­-­•¢%'·=”l
8
et laborieuse que la France poursuit en Algérie; mais les laits ont oontirme
r ia theorie d’une maniere eclatante, etc."
l ` Wanneer wij nu bij de door ons genoemde zwarigbeden nog voegen, die-, A
welke door den Heer nn Sams zelven zijn aangegeven als onafsclieidelijk aan
de door hem voorgestelde vereeniging verbonden, benevens al wat dienaan-
j gaande door den kapitein van Rans in het midden is gebragt; wanneer wij
daarenboven nagaan, hoeveel nadeel er voor ons leger en het moederland
uit kan voortvloeijen, en hoe wij bij het uitbreken van eenen oorlog vvelligt .
t onze beste strijdkrachten in Indië zouden hebben, zonder bij magie te zijn ,
ze hier naar hehooren te vervangen, dan komt ons eene vereeniging geene-
j¢ zins wenschelijk voor, maar wel het daarstellen van een naauwer en beter
verband tusschen beide legers, waarvan wij de mogelijkheid in het tweede
punt onzer beschouwingen zullen trachten aan te geven.
l 1
jl ll. ,
t Sl
i De mogelükheid bestaat om een naauwer verband tusschen de beide legers
i daar te stellen, ook zonder een wettig dwangmiddel ten einde onze land~ al
genooten naar Indie te zenden, waarop door sommige schrijvers in den _5;
laatsten tijd is gewezen; een maatregel, welke wij om vele en daaronder jl
gelijksoortige redenen als tegen eene vereenigiug pleiten, hoogst ongeraden gn
achten; een maatregel daarenboven, die niet verkregen kan worden zonder
eene herziening der Grondwet tot wijziging van Art. 185 dezer wet, waarvan
de aanneming door eene dubbele kamer nog zeer onzeker zoude zijn, terwijl j
het roeren aan de Grondwet gevaren medebrengt van een anderen aard, {
waarvoor men het staatsgebouw moet behoeden. I
Neen, zoolang er andere wettige middelen bestaan of gemakkelijk in het s
leven kunnen geroepen worden, om het Indische leger op eene doeltreffende Y
j wijze aan te vullen ol te versterken, gelooven wij, dat het niet raadzaam
lj is , zulks door eene vereeniging van beide legers ot` door het voorgestelde
wettige dwangmiddel te verkrijgen.
De wenken in de eerste der door ons genoemde brochures gegeven (zie
biz. ‘l6l-t7l), om Nederlandsche soldaten voor de dienst in Indië te enga-
geren, kunnen, onzes inziens, als zij op eene oordeelkundige wijze in prak-
tijk gebragt worden, goede resultaten opleveren, en dat beter en naauwer
verband daarstellen , dat wij in ’tbelang van beide legers, alsmede voor
moederland en koloniën zoo wenschelijk en noodzakelijk aehteu.
Vij zonden voorstellen, het koloniaal werldepót te Harderwijk langzamer-
hand op te ltetlen, en allengs eene in Deventer, Zutphen, en lloesburgol
ii
El