HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 878.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

l
E I
l
l
|
f
l
1 . . . . .
»Zonder eene groote verbetering in de inrichting en
>>de oefening der schutterüen. zullen de kracht
,_ mnissen om ons te verdedigen; maar wanneer de
j »schutterzj wordt, wat zaj han zijn, eene goed ge-
; »oefende burgernmgt, die op het eerste teelten odn
v` >>gevddr, zich bij het leger aansluit, dan kunnen wij
man den sterltslen vijand het hoofd bieden; maar
>>ooh eerst ddn zullen de levende strijdkrachten in
nverbdnd stddn niet ons verdedigingsstelsel en zal
»ons volhsbestddn op een hechten grondslag rusten."
J. C. C. den Beer Poortugael.
Hoe moeten de schutteriien in Nederland worden samengesteld
. en ingericht. bladz. 11.
A'_ >>De ondervinding heeft geleerd dat de beide Kamers
l »der Staten­Generaal niet geneigd zijn den noodigen
* »tijd tot oviineicldelijke schutterij-oefening toe te staan, .
»en daarom zal het voorzichtig zijn meest te rekenen
»0p de middelii/te oefening door de milit1e."
T. J. Stieltjes.
Militaire Sludiën. ll bladz. 25.
j Aan de vele millioenen die in de laatste jaren aan ons vestingstelsel
· besteed zijn en die er nog aan besteed zullen worden, zien wij, dat
j men wel veel geld voor onze verdediging over heeft; maar al die som-
A men zijn weinig meer dan onnutte uitgaven, zoolang wij niet over
l een voldoend aantal geoefende mannen kunnen beschikken, die onze
stellingen, sterkten en kusten kunnen verdedigen.
` Als alle miliciens die bij het leger gediend hebben en dus behoor-
lijk geoefend, gedisciplineerd en gekleed zijn, bij de schutterij over-
gingen, dan zou onze weerbaarheid zeer veel verhoogd worden. Thans
komen slechts 25 percent der gediend hebbende miliciens bij de dienst-
doende schutterij; men heeft dus niets meer aan ä gedeelte der ge-
oefende militie, terwijl er veel tijd besteed wordt om van onze schut-
terij nog te maken wat men kan; d. i. volgens den bekenden Duitschen
, militairen schrijver Cardinal von Widdern, >>de slechtste ldndweer odn
jij Europa". Maar zelfs bij den meesten ijver zal die oefening steeds
l
21

ds van Februari 1881, btadz. 3iR; daar wordt 0. a gezegd: Y
·»Hoewel wij zelf groot voorstander zijn van grondwetsherziening, zoo vindt deze zaak totons
vleedwezen nog weinig sympathie. ln de kamerzitting van Q8 September 1880 werd, hij gele-
· ··genheid van het adres van antwoord op de troonrede, een amendement van den heer van {
··Houtcn tot aanbeveling van grondwetsherziening verworpen met 60 tegen 13 stemmen. In de
»Tweede Kamer is er dus nog weinig lust tot grondwetsherziening.
»Het zoogenaamde volk schijnt ook nog weinig belang in deze zaak te stellen; van een be- Q
»weg1ng in ons land voor grondwetsherziening is geen sprake; bij verkiezingen voor leden der
l
kk. _ W `....m.