HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 31

JPEG (Deze pagina), 795.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

29 `
nen vóór alles te beginnen met de levencle strijdkrachten. De doel-
matigste organisatie, de beste wapenen en de uitmuntendste forten
helpen niets, indien men niet over een toereikend aantal geoefende en
JY gedisciplineerde soldaten kan beschikken.
. t
A
ll In bovenstaande regelen hebben. het hoofddenkbeeld aangegeven
’ naar hetwelk men, naar onze meening, bij eene nieuwe wettelijke re-
geling, de schutterij zou moeten organiseeren, om daarvan eene krijgs-
fl macht te maken waarop men voor de verdediging van het vaderland
‘ · in werkelükheicl kan rekenen.
Als men nagaat, dat de schutterij sedert ’tjaar ’3() niet mobiel is
geweest, dus in eene halve eeuw geene oorlogsdiensten heeft verricht,
dan zal toch niemand kunnen beweren, dat wij drukkende lasten wil-
ii len leggen op hen die hunne militieplichten volbracht hebben.
De schutterij is een onmisbare steun voor het leger, zonder hulp der
schutterij is ons leger veel te zwak.
Bij de verdediging van het vaderland wordt op hare krachtige hulp
i, gerekend. Door hare weinige geoefendheid kan zij thans aan hare
verplichtingen niet voldoen, ’t is daarom dat wij in eene nieuwe schut-
terüwet ele ’U0O¢"l’lClCl«HlSl(3 kracht voor onze defensie zoeken.
à` Hoewel het hoofddenkbeeld in dit opstel, namelijk, dat de sehutterü
i alleen moet besmum wit de gepclsporteerele niilllie, reeds vele jaren bij
‘ ons was gevestigd, zoo achten wij ons toch veplicht mede te deelen,
. dat menig denkbeeld waarvan wij in ons betoog gebruik maakten,
. ontstaan is door het lezen van geschriften die in de laatste jaren over
" de schutterij zijn verschenen. Wij achten deze mededeeling noodig
; omdat het mogelijk is, dat ons persoonlijk stempel te veel op sommige
» denkbeelden is afgedrukt en dat zij daardoor onwillekeurig den schijn
. hebben alsof ze voor ’t eerst werden verkondigd. Daar waar zulks het
geval mocht zijn, roepen wij de toegevendheid van den lezer in.
L HARDERWIJK, Juli *1881. C, F, H, Putman Cramgy;
i 3
l iï
i tl »­
ui lj
.- 1
u