HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 885.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

, E
i ,
1 28
, om opgeleid te worden voor korporaal en sergeant. Zij, die aan een
{ ' eenvoudig examen voldaan hebben, zouden wij willen opleiden tot
i V korporaal of sergeant; dat de meest ontwikkelden de meeste kans i
hebben om sergeant te worden spreekt van zelf. {ij
‘ _ Zij, die het door ons bedoelde examen hebben afgelegd, zullen de
. j? volgende voorrechten genieten; deze voorrechten zijn tevens in het be- ” ll
j lang eener goede opleiding; zij zijn: geplaatst te worden bij het korps '
en in het garnizoen hunner keuze, bij elkander en zooveel mogelijk
i op eene afzonderlijke kamer wonen, vrij van alle corveeën, vrij van ,‘,
; wachtdienst zoodra zij practisch de verplichtingen op wacht hebben lee- ` ··
ren vervullen; een afzonderlijk schoollokaal waar zij steeds gelegenheid
_ vinden om te studeeren. des verkiezende met elkander menage houden, Q
vergunning om kleeding van lijn laken te dragen. voortdurend permissie
tot b. v. 11 uur ’s avonds enz. ·
T iï De meeste dezer voorrechten bestaan reeds voor de miliciens die aan
zekere voorwaarden voldaan hebben en men kan uit de genomen
maatregelen duidelijk zien, dat men tracht. den ontwikkelden milicien
het vervullen zijner dienstplichten zoo aangenaam mogelijk te maken ·¤,
i zonder het doel te schaden of onbillijk te zijn jegens anderen. Het
zijn voorrechten die een ieder bereiken kan, geen fortuin is er toe noo­ _
jr dig en. niet meer kennis dan een ieder met gewonen aanleg zich op Y
iedere lagere school kan eigen maken.
Wij herhalen het, de aanmoediging om persoonlijk den dienstplicht fi
i te vervullen juichen wij toe, alleen met het verminderen van den tijd
g voor eerste oefening bepaald, kunnen wij ons niet vereenigen. De g
it, korte tijd dien onze miliciens onder de wapenen moeten blijven, op
ii Zwitserland na de kortste van alle landen van Europa, is in werkelijk-
heid hoog noodig om hen tot een bruikbaar militair, dus nog meer, "
om hen tot een bruikbaar korporaal of sergeant te vormen, zoodat
ï volgens onze zienswijze er geen grond bestaat om den tijd voor eerste
oefening vastgesteld op twaalf maanden, voor sommige miliciens tot op
L. ses voor andere tot op negen maanden te verminderen. (*)
F . sr
` Zij die geroepen zijn om het leger in zoodanigen staat te brengen ,
dat het voldoen kan aan de eischen door de Grondwet gesteld, zij die-
' (*) De vermindering_ van den ttid voor eerste ocfcning tot zes maanden is dit jaar (l88'l) 'E
achterwege gelaten. Zie K. B. 16 Fehr. 1881, nu 22 en M. B. 22. Febr. lb81, n°. 6. »
xt. lj
.­ 1