HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 826.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

l
27
. daarmede de intellectueele ontwikkeling der miliciens over het alge-
meen zal toenemen, waardoor er uitzicht bestaat op meer stof voor
« fl militie­kader. (Indien door de nieuwe schoolwet het onderwijs niet
¢ beter zoude worden, waarom zouden de schoolwet­mannen er dan in
= j hebben toegestemd dat er ’s jaars eenige millioenen meer aan werden
, uitgegeven ?)
. ‘ Wanneer nu de plaatsvervangers, die in den regel intellectueel min-
. der ontwikkeld zijn dan de miliciens, uit de gelederen geweerd wor-
= ‘, den, en indien de miliciens door het verbeterd onderwijs meer ont-
1 wikkeld zullen zijn, dan bestaat er véél kans, dat men voldoende stof
" voor rnilitie­kader en dus later voor schutterij-kader zal hebben.
Ook de kaderqueastie kan opgelost worden door de afschaffing der
· plaatsvervanging en nummerverwisseling. Men moet zich dan met den
. meesten ijver toeleggen op de vorming van militiekader; want dat
werpt niet alleen goede vruchten af voor het leger, maar ook voor
­ {1 de schutterij, en ook daarbij hebben wij goed kader noodig. Te recht
· ‘ wordt er dan ook in eene Min. aanschr. van 15 Sept. 1875 op gewe-
> zen, >>dat ole benoemingen tot korporctcils- en sergeanten niilicien,
; 1 >>niet zoo zeer moeten beschouwd worden als middel om in beslacmcle
>>behoeften te voorzien, zncicir om miliciens te bekwctmen, ten einde
; >>cl0i0ormn pcirtü te trekken bij mobilisatie en uritlareiiling der stryil-
­ >>kr0cckten".
2 Nu is het waar, men kan den milicien wel noodzaken om te dienen,
­ E maar niet om een graad te bekleeden, maar de meeste miliciens wil-
i len gaarne een graad bekleeden en men heeft in elk geval middelen
genoeg om den lust daartoe op te wekken.
Thans wordt het vervul.len van den persoonlijken dienstplicht aan-
, 4 gemoedigd door vermindering van diensttijd toe te staan. Hoewel wij
; het doel toejuichen, kunnen wij ons met het middel niet vereenigen.
i Wij gelooven dat men voor dien maatregel iets beters in de plaats kan
­ I, stellen. Wij keuren den maatregel af`, om den diensttijd te verkorten
i iv vooral voor hen, die voor militiekader gevormd worden.
hij Ook wij wenschen hen, die opgeleid worden voor militie­kader, voor-
, rechten toe te staan en daardoor de lotelingen op te wekken om per-
l V soonlijk hunnen dienst te vervullen en de miliciens aan te moedigen
ill
li .