HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 28

JPEG (Deze pagina), 811.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

è
` 26
i logstijd aan al zijne verplichtingen kunnen voldoen? Welke diensten
kan men verwachten van een troep die aangevoerd wordt door officie-
ren die nimmer studie van militaire wetenschappen maakten? Wat Q?
~ zijn soldaten zonder goede aanvoering? Het zijn slechts menschen die
, ter slachtbank worden geleid. Daarom is het een vereischte dat onze {
j schutterij aangevoerd wordt door bruikbare officieren en dat zij een E
j geoefend kader heeft. Hoe is thans die toestand? Wie het weten ‘
l - wil, leze daarover de onlangs verschenen, uitmuntende brochure van
i _ den heer Scheltema, majoor der schutterij te Leiden. Zonder goede ._
L aanvoering heeft men niets aan de beste soldaten!
Gepensioneerde of eervol ontslagen luitemmts zijn er al zeer wei-
ï nig en uit die categorie zal men dus weinig luitenants bij de schut-
W terij bekomen.
H L Om het getal brui/cbcwe luitenants bij de schutterij te krijgen, wen- ii
f j schen wij, dat zij, die tot luitenant benoemd worden, niet alleen door
i j hunne maatschappelijke positie en inteliectueele ontwikkeling voor eene j
i benoeming tot officier in aanmerking komen, maar dat zij ook bij het I
M leger gediend en daarbij een graad bekleed hebben.
L - Zij die geen graad bij het leger bekleed hebben, moeten om tot
officier bij de schutterij benoemd te worden, behalve aan de bovenge-
_ noemde eischen, ook voldoen aan een examen waaruit blijkt, dat zij *
i { genoegzame kennis van militaire zaken bezitten om behoorlijk die diens- E
‘ ; ten te kunnen verrichten, die in oorlogstijd met billijkheid van hen
j kunnen gevorderd worden.
De onderofficieren en korporaals die uit de militie gevormd worden, j
. ' komen natuurlijk in hun graad bij de schutterij. Hoewel er van het
`V ‘ kader dat in het leger gediend heeft ook partij kan getrokken worden
en men b. v. aan hen die niet schutterplichtig zijn eene billijke schade- I,
vergoeding zou kunnen geven, zoo zal het kader der schutterij toch iv
voornamelijk bestaan uit het kader dat bij de militie gevormd is. hij
Met de invoering der schoolwet van 1878 mag men verwachten,
dat het onderwijs langzamerhand meer vruchtdragend zal worden en j’
. ij
Ji .
i