HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 882.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

W
25
­ zaam is om iemand die nimmer bij het leger diende en van de mili-
.· taire wetenschappen nimmer eene ernstige studie maakte, tot hoofd-
‘ Q7 officieren of zelfs tot kapitein bij de schutterij te benoemen.
{ Men hale hier onze schuttetij van ’t jaar ’30 niet tot voorbeeld aan;
[ toen had zij een jaar tijd om geoefend te worden voor zij in het vuur
j kwam, en het Belgische leger was toen van zeer weinig waarde. Boven-
i I dien, wat in ’t jaar ’30 nog voldoende was, is voor den tegenwoordigen
· Q tijd geheel onvoldoende.
· J, Tal van gepensione,erde officieren zijn nog zeer bruikbaar voor de
· verdediging onzer liniën en sterkten. Vooral uit Oost­Indië komen
· tal van gepensioneerde officieren terug, die op betrekkelijk jeugdigen
leeftijd hun pensioen verdiend hebben en nog vele jaren uitmuntende
diensten ten behoeve der landsdefensie kunnen bewijzen. En wij hou-
den ons overtuigd, dat, indien onze schutterijen bestonden uit geoefende
en gedisciplineerde mannen, zich dan tal van gepensioneerde officieren
, zouden laten vinden om als officier der schutterij den lande te dienen;
‘ terwijl thans, nu onze schutterij uit eene ongeoefende_en ongediscipli- .
é neerde massa bestaat, al zeer weinig officieren, die vroeger bij het
leger gediend hebben, genegen zijn om als schutterij­officier op te treden.
` Woi‘den de onkosten behoorlijk vergoed, die de door ons bedoelde
officieren zich voor de uitoefening van hunnen dienst moeten getroos-
I ten, dan gelooven dat men weldra over het vereischte getal goed
bruikbare officieren zal kunnen beschikken.
Aan het hoofd der bataljons en compagnieën wenschen wij, zooveel
’ als slechts éénigszins mogelijk is, personen te zien, die officier van be-
roep zijn geweest.
De kapitein is de verantwoordelijke persoon voor zijne compagnie,
hij beschikt over de physieke en moreele kracht zijner soldaten, hij
voert ze aan in ’t gevecht en is verplicht straffen op te leggen volgens
de regelen der krijgstucht, hij zorgt voor het onderhoud zijner man-
schappen, voedt, kleedt en betaalt hen en is voor hun welzijn verant- `
woordelijk, daarom moet hij ook de noodige intellectueele, moreele en
physieke hoedanigheden bezitten om zijne manschappen aan te voeren
*` en voor hen te kunnen zorgen. WVat kan men verwachten van den
schutterkapitein die nimmer in het leger diende en wiens militaire
. studie zich bepaalt tot de exercitieweglementen? Hoe zal hij in oor-
i
J