HomeIn eene nieuwe Schutterijwet moeten wij de voornaamste kracht zoeken voor onze verdedigingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 854.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 25.33 MB

Y
l ` c
E 23 `
tot behoud oler imoemlige rust, wordt de schutterij toch niet gebruikt
j en wij gelooven, met recht. Vooreerst toch is de schutterij volgens ·
M de tegenwoordige wijze van samenstelling geheel ongeschikt voor de
il vervulling van dien plicht. Dan is er veel tégen te zeggen om een
[I gedeelte der inwoners eener plaats, des noods met geweld van wape-
i nen, door een ander gedeelte tot rust en orde te laten brengen. Ver-
j der is, aan den eenen kant de discipline bij de schutterij zóó gering,
f dat zij reeds alleen daardoor voor de vervulling harer taak ongeschikt
`ij is, terwijl aan den anderen kant het ontzag voor de schutterij zoo
weinig beteekent, dat wanneer zij feitelijk moest optreden tot de ver-
lj vulling van haren tweeden plicht, men veel kans zou hebben, dat er
­ ergerlijke tooneelen ontstonden.
O Tot demping der ongeregeldheden b. v. te Rotterdam op 30 en 3*1
October 1868, riep men dan ook wijselijk de hulp in van het leger,
en de tegenwoordigheid alléén van een bataljon grenadiers en een es-
cadron hussaren, die van den laatsten October 1868, tot den laatsten
1 April 1869 daar in garnizoen zijn gebleven, was voldoende om alle
A verdere ongeregeldheden te voorkomen. `
De ondervinding heeft doen zien, dat behalve te liotterdttm, ook bij
W ongeregeldheden als te Amsterclctm, Seltieclctm, Almelo, Enschede en
op andere plaatsen, waar de inwendige rust verstoord werd, en niet-
tegenstaande men in die steden eene dienstdoende schutterij had, toch
M de hulp van het leger werd ingeroepen om de orde te herstellen en
à j te handhaven.
Daar de schutterij, zooals we hebben aangetoond, voor het handha-
. ven der inwendige rust toch niet gebruikt wordt en daarvoor ook wei-
nig geschikt is, zoo dient men bij eene nieuwe regeling der schutte-
.. rijen er voornamelijk op te letten, dat men van haar eene krijgsmacht
maakt, waarop voor de verdediging van het Vaderland werkelijk te
j rekenen valt. Maar daartoe is het noodig, dat zij meer rechtstreeks
i onder de bevelen van het Ministerie van Oorlog wordt gebracht, want
g de stedelijke regeeringen, overtuigd van het weinige nut der schutte-
2 rijen zooals zij thans zijn samengesteld, doen slechts het hoognoodige
ij om haar in stand te houden. De wet wordt niet streng opgevolgd en
iz menig dienstplichtige onttrekt zich aan de schutterij, ’t geen ooglui-
Ij kend wordt toegelaten, want hoe meer schutters hoe meer kosten voor
J
, l
`
nl r